Jako místa zachycení papíru se zobrazí <B B1/B4> a <B C2/C3/C4/C5/C6> / <B B1/B4> a <B C2/C3>

Na obrazovce zkontrolujte místo zachycení papíru a odstraňte originál podle uvedeného postupu.
Polohy jednotlivých jednotek a oblastí, „páčky B1“, „vodítka B2“ atd. v tomto postupu odpovídají znázornění na obrázku.
*1 Levý přední kryt hlavní jednotky
*2 Přední kryt hlavní jednotky
1
Otevřete levý přední kryt hlavní jednotky.
2
Otevřete vodítko B1.
3
Odstraňte veškerý zachycený papír z krytu B4.
Otevřete kryt B4.
Odstraňte veškerý zachycený papír.
Zavřete kryt B4.
4
Zavřete vodítko B1.
5
Zavřete levý přední kryt hlavní jednotky.
6
Otevírat přední kryt hlavní jednotky.
7
Vytáhněte fixační přepravní jednotku.
Sklopením páčky C2 doleva uvolněte zajištění.
Přidržte páčku C2 a současně vytáhněte fixační přepravní jednotku ven.
Okolo fixační jednotky se nachází horký díl. Dbejte na to, abyste se při vyjímání papíru nedotkli vodítka.
Pokud se kontrolka uzamčení páčky C2 () rozsvítí červeně, nelze páčku C2 odemknout. V tomto případě postupujte podle pokynů na obrazovce provozního panelu a vytáhněte uvízlý papír.
8
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v duplexním vodítku (C3).
Otevřete vodítko C3.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Zavřete vodítko C3.
9
Vraťte fixační přenášecí jednotku do původní polohy.
Fixační přepravní jednotku opatrně zasuňte zpět do stroje a současně přidržte páčku C2.
Při zasouvání fixační přepravní jednotky se může páčka C2, kterou přidržujete, pohnout a vyskočit směrem ven, ale nejedná se o závadu. Zasuňte ji až na doraz a přejděte k dalšímu kroku.
Otočením páčky C2 doprava ji zajistěte.
10
Zavřete přední kryt hlavní jednotky.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.
A3F3-03U