Položky adresáře

V této části najdete popis ke každému sloupci adresáře. Při úpravách souborů CSV se na tuto část odkazujte.
Záhlaví
Název záhlaví
Požadováno
Poznámky
# Canon AddressBook CSV version: 0x0002
Ano
Fixní hodnota
# CharSet: UTF-8
Ano
Fixní hodnota
# dn: fixed
Ano
(požadováno pro adresář s tlačítkem volby na jeden dotek)
Indikuje, že název cílového umístění je zpracován jako tlačítko volby na jeden dotek. Zadání je požadováno jen v případě, že cílovým umístěním importu je adresář s tlačítkem volby na jeden dotek.
Přidáno při exportu z adresáře s tlačítkem volby na jeden dotek, proto není nutné tuto položku znovu přidávat při importu.
# SubAddressBookName: Název adresáře
Ano
Zadejte název adresáře za dvojtečku (:), mezi oběma výrazy nechte mezeru. Pokud adresář nemá název, ponechte místo za dvojtečkou prázdné.
# DB Version: 0x010a
Ano
Fixní hodnota
# Crypto Version: 2
Ne
Pokud vytváříte nový soubor CSV adresáře, ponechte tuto část prázdnou.
# Crypto Attribute: pwd
Ne
Pokud vytváříte nový soubor CSV adresáře, ponechte tuto část prázdnou.
Přítomnost záhlaví vztahujícího se k „Crypto“ naznačuje, že je atribut hesla šifrován. Nicméně, pokud zadáváte tuto informaci do nově vytvořeného souboru CSV, nebo pokud upravujete atribut pwd exportovaného souboru CSV, šifrování nelze provést způsobem, který by umožňoval stroji správné dekódování. V takových případech odstraňte odpovídající část ze záhlaví.
Body
Název atributu
Popis
Požadováno
Poznámky
objectclass
Třída objektu (typ místa určení)
Ano
Indikuje typ místa určení. Požadovaný atribut se liší v závislosti na této hodnotě. Zadejte jedno z následujících.
Pro e-mail: e-mail
Pro I-fax: ifax
Pro souborový server (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
Pro skupinu: groupfids
cn
Název místa určení
Ne
Zadejte ve znakovém kódu UTF-8. V opačném případě bude ponechán název místa určení prázdný.
cnread
Fonetická abeceda
Ne
Pokud je jazyk zobrazení nastaven na „Japonština“, zobrazuje se „foneticky“.
cnshort
Název tlačítka na jeden dotek
Ne
Zadejte ve znakovém kódu UTF-8. V opačném případě bude ponechán název tlačítka na jeden dotek prázdný.
subdbid
Číslo adresáře
Ne
Zadejte, jaký adresář chcete importovat do Remote UI (Vzdálené UR). V případě zápisu do souboru CSV není vyžadováno.
mailaddress
E-mailová adresa
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Tento atribut je požadován pro místa určení e-mailu a I-faxu.
dialdata
Faxové číslo
Ne
Tato položka je nepoužitá, a proto ji není nutné zadávat.
uri
URI používané pro IP fax
Ne
Tato položka je nepoužitá, a proto ji není nutné zadávat.
url
Hostitelské jméno místa určení souborového serveru
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Tento atribut je požadován pro místa určení souborového serveru. Můžete použít pouze písmena a symboly.
path
Cesta k souboru pro místo určení souborového serveru
Ne
Můžete použít pouze písmena a symboly.
protocol
Protokol
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Tento atribut je požadován pro místa určení souborového serveru. Zadejte jedno z následujících.
Pro SMB: smb
Pro FTP: ftp
Pro WebDAV: addonprotocol0225
username
Uživatelské jméno používané při přihlašování do místa určení souborového serveru.
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Tento atribut je požadován pro místa určení souborového serveru FTP. ID uživatele je požadováno pro přihlášení do místa určení odesílání souboru, a proto je také požadováno pro místa určení odesílání souboru s použitím ověření, jako například SMB nebo WebDAV.
pwd
Heslo používané při přihlašování do místa určení souborového serveru.
Ne
Tento atribut je požadován pro místa určení odesílání souboru s použitím ověření.
member
Člen skupiny místa určení
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Tento atribut je požadován pro místa určení skupiny.
indxid
Sériové číslo přidělené místu určení
Ano
Tento atribut je vyžadován, pokud je místem určení importu adresář s tlačítkem volby na jeden dotek. Toto číslo se stane číslem tlačítka volby na jeden dotek. V ostatních případech zadejte číslo od 201 do 1 800.
enablepartial
Nastavení rozdělení dat při odesílání e-mailu
Ne
Zadejte buď „on“ nebo „off“.
sub
Podadresa místa určení souborového serveru
Ne
Tato položka je nepoužitá, a proto ji není nutné zadávat.
faxprotocol
Protokol faxu
Ne
Tato položka je nepoužitá, a proto ji není nutné zadávat.
ecm
Indikuje použití ECM.
Ne
Tato položka je nepoužitá, a proto ji není nutné zadávat.
txstartspeed
Rychlost přenosu při spuštění pro faxování
Ne
Tato položka je nepoužitá, a proto ji není nutné zadávat.
commode
Režim faxové komunikace
Nastavení s ohledem na mezinárodní odesílání
Ne
Tato položka je nepoužitá, a proto ji není nutné zadávat.
lineselect
Vybraná faxová linka
Ne
Tato položka je nepoužitá, a proto ji není nutné zadávat.
uricommode
Režim komunikace pro IP fax
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Tato položka je nepoužitá, a proto ji není nutné zadávat.
uriflag
Příznak URI používaný pro IP fax
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Tato položka je nepoužitá, a proto ji není nutné zadávat.
pwdinputflag
Nastavení požadavku hesla pro každý přenos
Ne
Zadejte buď „on“ nebo „off“.
ifaxmode
Režim I-Fax (simple/full)
Ne
Zadejte buď „simple“ nebo „full“.
transsvcstr1
Text 1 služby pro přenos dat I-faxu
Ne
Zadejte celkem max. 40 alfanumerických znaků a symbolů.
transsvcstr2
Text 2 služby pro přenos dat I-faxu
Ne
Zadejte celkem max. 16 alfanumerických znaků a symbolů.
ifaxdirectmode
Přímé odesílání I-faxu
Ne
Zadejte buď „on“ nebo „off“.
documenttype
Typ dokumentu I-faxu
Ne
Zadejte jedno z následujících.
Pro odeslání v barvě: cl
Pro odeslání v černé a bílé: bw
bwpapersize
Velikost papíru povolená při odesílání I-faxu
Ne
bwcompressiontype
Formát komprese používaný při odesílání I-faxu
Ne
bwpixeltype
Barevný prostor povolený při odesílání I-faxu
Ne
bwbitsperpixel
Bitová hloubka povolená při odesílání I-faxu
Ne
bwresolution
Rozlišení povolené při odesílání I-faxu
Ne
clpapersize
Velikost papíru povolená při odesílání barevného I-faxu
Ne
clcompressiontype
Formát komprese používaný při odesílání barevného I-faxu
Ne
Nastaveno na „JPEG“.
clpixeltype
Barevný prostor povolený při odesílání barevného I-faxu
Ne
Nastaveno na „rgb“.
clbitsperpixel
Bitová hloubka povolená při odesílání barevného I-faxu
Ne
Nastaveno na „8“.
clresolution
Rozlišení povolené při odesílání barevného I-faxu
Ne
accesscode
Přístupový kód
Ne
Zadejte max. sedm čísel.
uuid
UUID pro identifikaci místa určení
Ne
Tato položka není nutná, pokud vytváříme nový soubor CSV.
cnreadlang
Znakový kód fonetické abecedy
Ne
Pokud je jazyk zobrazení nastaven na „Japonština“, zobrazuje se „foneticky“. Zadejte kód jazyka, který se má použít. Pro japonštinu (SJIS) zadejte „ja“.
enablesfp
Nepoužité
Ne
Tato položka je nepoužitá, a proto ji není nutné zadávat.
memberobjectuuid
Používá se pro Osobní seznam adres / Seznam adres skupiny uživatelů
Ne
loginusername
Používá se pro Osobní seznam adres / Seznam adres skupiny uživatelů
Ne
logindomainname
Používá se pro Osobní seznam adres / Seznam adres skupiny uživatelů
Ne
usergroupname
Používá se pro Osobní seznam
adres / Seznam adres skupiny uživatelů
Ne
personalid
Používá se pro Osobní seznam adres / Seznam adres skupiny uživatelů
Ne
A3F3-0RU