Označení oblasti

 
Můžete také kopírovat jen část originálu, například chcete-li oříznout fotografie nebo vyjmout článek z novin. Není nutné ořezávat originál, stačí jen při kontrole náhledu zadat přesnou oblast kopírování.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte <Označení oblasti>.
5
Stiskněte <Zadání dotykem>.
6
Stiskněte <Spustit sken.>.
Originál je naskenovaný a náhled je zobrazený.
7
Zadejte oblast kopírování.
Označte dva diagonálně protilehlé body pro zadání pravoúhlé oblasti, kde tyto body jsou referenčními body. Určete oblast, která zahrnuje požadovanou oblast kopírování do obdélníku.
 Dva protilehlé body k zadání
 Oblast kopírování
Pro zrušení zadaného bodu stiskněte možnost <Smazat bod>. Pro smazání oblasti, kterou jste zadali, stiskněte <Smazat oblast>.
Zadání oblasti je příliš obtížné, zobrazený obraz v náhledu je příliš malý, stiskněte <100%> a obraz zvětšete. Můžete stisknout , , , nebo po zadání poměru zoomu za účelem zajištění oblasti, kterou chcete zobrazit.
Pokud je složité zadat oblast z důvodu nedostatku místa mezi textem nebo obrázky, stiskněte <Jemné nast.> pro provedení jemného nastavení oblasti. Polohu jednotlivého bodu můžete změnit výběrem požadovaného tlačítka <Posunout bod> po výběru jednoho z rohových bodů stisknutím volby <Vybrat bod>.
Pokud je zadaná oblast příliš malá, informace o barvě originálu nemusí být správně zpracovány a výstup kopírování může být černobílý.
Pokud se objeví tlačítka umožňující zadat víc oblastí
Můžete zadat až čtyři oblasti. Po zadání první oblasti stiskněte , , nebo pro zadání druhé a dalších následujících oblastí.
8
Stiskněte <Rámování> <Náhled>.
Pokud stisknete <Rámování>, zadané oblasti se zkopírují.
Pokud stisknete <Vyprázdnění>, zkopíruje se obsah mimo zadané oblasti.
 Rámování
 Vyprázdnění
9
Potvrďte správnost zadaných oblastí a stiskněte <OK>.
Pro nastavení oblasti stiskněte <OK> pro návrat ke kroku 7, poté stiskněte <Smazat oblast> nebo <Jemné nast.> a zadejte oblast znovu.
Pokud vyberete možnost <Vyprázdnění> v kroku 8, stiskněte <OK> a přejděte na krok 12.
10
Stiskněte <Další>  <Středový posun> nebo <Bez střed. posunu>.
Chcete-li přesunout zadanou oblast do středu papíru, stiskněte <Středový posun>.
11
Stiskněte <OK>.
12
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
Zadávání komplikovaných oblastí
Můžete také zadávat oblasti s komplikovaným tvarem, jak je znázorněno na obrázku níže. V kroku 7 stiskněte na obrazovce volbu <Zadat více bodů> a zadejte oblast pomocí 4 až 10 bodů. Po zadání posledního bodu stiskněte <Nast. více bodů> a potvrďte oblast. Pokud používáte tuto metodu, lze zadat pouze jednu oblast. Navíc nemůžete současně označit pravoúhlou a mnohoúhelníkovou oblast.
Přesnější zadávání oblasti
Jelikož jsou oblasti zadávány na obrazovce náhledu, při kopírování může dojít k posunu oblastí. Pokud chcete oblasti zadat s větší přesností, zjistěte přesné rozměry a zadejte je před kopírováním. Podle vyobrazení na obrázku změřte vzdálenost mezi pravým okrajem oblasti a pravým okrajem originálu (X1), levým okrajem oblasti a pravým okrajem originálu (X2), horním okrajem oblasti a horním okrajem originálu (Y1) a mezi spodním okrajem oblasti a horním okrajem originálu (Y2), stiskněte <Zadání čísel. tlač.> v kroku 5 a zadejte rozměry pro X1, X2, Y1 a Y2 pomocí číselných tlačítek.
Kombinace s režimem Opakování obrazu
Pokud chcete použít <Rámování> a <Opakovat obrazy> současně, nastavte nejprve <Opakovat obrazy> a poté nastavte <Rámování>.
A3F3-0CJ