Om adressböckerna i maskinen

Lokal adressbok och fjärradressbok

Lokal adressbok: Adressbok lagras på maskinens lagringsenhet. Adressboken består av följande adresslistor.
Adresslista 01 till 10
Adresslista, snabbval
Adresslista för administratör
Personlig adresslista
Användargruppsadresslista 01 till 50
Fjärradressbok: Adressbok för en annan Canon-maskin som är ansluten till maskinen via ett nätverk. Den nås på samma sätt som den lokala adressboken för att ange mottagare.
Om du vill använda en fjärradressbok måste du registrera den för att kunna använda den på klientmaskinen (<Hämta fjärradressbok>) och ha fjärradressboken öppen på servermaskinen (<Gör fjärradressbok öppen>).
Upp till åtta maskiner inklusive denna maskin kan anslutas som klientmaskiner samtidigt till servermaskinen med fjärradressboken som öppnas externt. Om servermaskinen däremot utför annan nätverkskommunikation under denna tid, kan antalet maskinen som kan ansluta vara färre. Om maskinen inte kan ansluta skickas ett nätverksfelmeddelande.
Servermaskinens mottagare som registrerats i Favoritinställningar och <Personlig>/<Delad> på klientmaskinen uppdateras inte när mottagarna uppdateras på servermaskinen.
Bekräfta om mottagaren uppdateras när du inte kan skicka till registrerade mottagare.
Du kan inte, på en klientmaskin, redigera eller radera destinationer som är registrerade i en fjärradressbok. För att redigera eller radera destinationer som visas i en fjärradressbok måste du föra det i den lokala adressboken på den servermaskin från vilken fjärradressboken delades med hjälp av <Gör fjärradressbok öppen>.

Översikt över adresslistor

Adresslista 01 till 10

Adresslistor som är öppna för alla användare.

Adresslista, snabbval

Pekskärmsmottagare som visas på skärmen <Fax> och på skärmen <Scanna och skicka>. Endast pekskärmsknappar för faxmottagare visas på skärmen <Fax>. Faxmottagare visas också på skärmen <Scanna och skicka> om <Aktivera fax i scanningsoch sändfunktion> är inställt på <På>.

Adresslista för administratör

Används för att registrera mottagare som används i <Inst. för vidarebefordring> och <Inställn. för säkerhetskopiering för skickat dokument>.

Personlig adresslista

Den personliga adresslistan som visas när användarautentisering används.

Användargruppsadresslista 01 till 50

Gruppadresslistan som är tillgänglig för en grupp användare när användarautentisering används. En användargruppsadresslista motsvarar en enstaka användargrupp.
<Använd personlig adresslista> och <Använd användargruppadresslista> måste aktiveras för att man ska kunna använda <Använd personlig adresslista> och <Använd användargruppadresslista>.
Om du vill använda en användargruppsadresslista måste du skapa en användargrupp i förväg (Registrera användarinformation på den lokala enheten) och koppla den skapade användargruppen till användargruppsadresslistan (Registrera mottagare via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)).

Flytta/kopiera mottagaradresser

I tabellen ovan visas om mottagaradresser kan flyttas eller kopieras mellan de olika adressböckerna.
Flytta/kopiera till:
Adresslista 01 till 10, adresslista för administratör
Personlig adresslista
Användargruppsadresslista 01 till 50
Flytta/
kopiera från:
Adresslista 01 till 10,
adresslista för administratör
Flytta
Kopiera
Kopiera
Personlig adresslista
Kopiera
--
Flytta
Användargruppsadresslista 01 till 50
Kopiera
Flytta
Flytta
Mottagaradresser kan inte flyttas/kopieras i följande situationer.
När mottagaradresser inte kan kopieras till <Adresslista 1> till <Adresslista 10>
När en allmän användare utför funktionen och <PIN-kod för adressbok> har ställts in men användaren inte har angett någon PIN-kod
När användaren utför funktionen från kontrollpanelen och <Använd användargruppadresslista> är inställt på <På (endast Bläddra)> (kopiering kan utföras från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet))
När mottagaradresser inte kan kopieras till <Personlig adresslista>
När <Använd personlig adresslista> är inställt på <Av>
När <Använd användargruppadresslista> är inställt på <På (endast Bläddra)>
När mottagaradresser inte kan flyttas/kopieras till "Användargruppsadresslista 01 till 50"
När <Använd användargruppadresslista> är inställt på <På (endast Bläddra)> eller <Av>

Skillnader i adresslistetyper

Adresslista 01 till 10
Adresslista, snabbval
Adresslista för administratör
Personlig adresslista
Användargruppsadresslista 01 till 50
Personer som kan använda adressboken
Alla användare
Alla användare
Alla användare
Varje inloggad användare
Varje användargrupp*1
Adressboks-PIN-kod (registreringsbegränsning)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Funktionen Hantera åtkomstnummer för adressböcker
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Skriver ut adresslistorna
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Kan ställas in som en <Vidarebefor.- mottagare> i <Inst. för vidarebefordring>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Kan ställas in med <Inställn. Sänd URL> i <Ange fax/I-fax inlåda>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Kan ställas in som en meddelandemottagare för <Jobbet klart-meddelande>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Kan ställas in som <Svara till>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Skapa <Grupp> i en adresslista
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
*1 Endast de användargrupper kan nås som den användare, som loggat in på kontrollpanelen, tillhör. Alla användargruppsadresslistor kan nås när en användare med administratörsbehörighet loggar in från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
Mer information om hur många mottagare som kan registreras för varje adresslista finns i Hanteringsfunktioner "Max. antal mottagare som har registrerats i adressboken".
Hur många personliga adresslistor och användargruppsadresslistor som kan lagras i maskinen beror på begränsningen i användarinställningsinformationen. Se Hanteringsfunktioner "Maximalt antal användare vars inställningsinformation kan sparas på maskinen".
9ES0-065