Přechod do režimu spánku

Funkce režimu spánku napomáhá snížení spotřeby energie dočasným vypnutím některých interních operací zařízení. Stroj můžete uvést do režimu spánku snadno stisknutím  (Úspora energie) na obrazovce. Když je stroj v režimu spánku, displej dotekového panelu se vypne.
Na strojích s kolmým ovládacím panelem stiskněte (Úspora energie) na ovládacím panelu. V režimu spánku se rozsvítí (Úspora energie).
Může se stát, že stroj do režimu spánku nevstoupí, což závisí na provozním stavu stroje a podmínkách.
Můžete nastavit pořadí pro spuštění nutných funkcí při provedení operací po ukončení režimu spánku. <Eko odchod z režimu spánku>
Indikátor Zpracování/data bliká nebo svítí zeleně, i když stroj vstoupí do klidového režimu.
Přechod z režimu spánku
Stiskněte displej dotykového panelu. Na strojích s kolmým ovládacím panelem stiskněte (Úspora energie).
Nastavení automatického časovače režimu spánku
S pomocí volby <Čas autom. přepnutí do režimu spánku> můžete nastavit stroj tak, aby přecházel do režimu spánku automaticky. Pokud chcete změnit dobu, po kterou má být zařízení v nečinnosti, než přejde automaticky do režimu spánku, postupujte následovně.
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Nastavení Časovač/Energie>  <Čas autom. přepnutí do režimu spánku> s pomocí  nebo  nastavte dobu, po kterou má být zařízení v nečinnosti, než přejde automaticky do režimu spánku  <OK>.
Časový úsek pro automatické přepnutí stroje do režimu spánku můžete nastavit pro každý den v týdnu. <Týdenní časovač automatického spánku>
Spotřeba energie v klidovém režimu
Na stroji lze nastavit, jaké množství energie bude spotřebovávat v režimu spánku. Množství energie spotřebovávané v režim spánku lze nastavit níže uvedeným postupem.
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Nastavení Časovač/Energie>  nastavte <Spotřeba energie v režimu spánku> na <Nízká> nebo <Vysoká>.
Pouze Řada 8900 / Řada 6900
Stroj také můžete také uvést do režimu úspory energie stisknutím (Úspora energie) na obrazovce. V režimu úspory energie stroj sice spotřebovává větší množství energie než v režimu spánku, ale operace lze při nastavení tohoto režimu rychleji obnovit. <Režim po stisknutí tlačítka úspory energie> (pouze Řada 8900 / Řada 6900)
V případě používání bezdrátové sítě LAN i během režimu spánku
Nastavte možnost <Spotřeba energie v režimu spánku> na hodnotu <Vysoká>. <Spotřeba energie v režimu spánku>
9ESS-065