Zadání nastavení pro poštovní schránku

Pro schránku můžete nastavit heslo a název a také změnit časový úsek, po jehož uplynutí se soubory automaticky odstraní.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení schránky>  <Nastavit/Uložit schránky>.
3
Vyberte požadovanou schránku.
4
Zadejte potřebná nastavení a stiskněte <OK>.
(Položky zobrazené na obrazovce se mohou lišit v závislosti na modelu a doplňcích.)
<Uložit název schránky>
Zadejte název pro schránku.
<PIN>
Nastavte heslo pro schránku. Zadejte maximálně sedmimístné číslo, stiskněte <Potvrdit>, zadejte stejné heslo a poté stiskněte <OK>.
Hesla obsahující pouze samé nuly („0“) nelze použít.
Jestliže heslo zapomenete, nelze ho nijak získat. Dbejte tedy na to, abyste je nezapomněli.
<Čas do automatického smazání dokumentu>
Stisknutím <->/<+> změňte časový úsek, po jehož uplynutí se uložené soubory automaticky odstraní. Nastavíte-li jej na „0“, soubory nebudou odstraněny.
<Nastav. odes.URL>
Při tomto nastavení dostáváte e-mailem oznámení o umístění (URL) schránky, v níž jsou uloženy soubory. Toto praktické nastavení umožňuje kontrolu uložených souborů z obrazovky Remote UI (Vzdálené UR).
<Inicializovat>
S pomocí této volby obnovíte všechna nastavení na výchozí hodnoty. Upozorňujeme, že nastavení nelze inicializovat, když jsou ve schránce uloženy soubory.
<Tisknout při uložení z ovladače tiskárny>
S pomocí této volby můžete zadat, zda tisknout soubor, když je odeslaný z počítače a uložený do schránky.
<Čas do automatického smazání dokumentu> a <Tisknout při uložení z ovladače tiskárny> lze zadat pro všechny schránky najednou. Viz <Čas do automatického smazání dokumentu> a <Tisknout při uložení z ovladače tiskárny>.
9ESS-0EA