Konfiguracja routingu statycznego

Można ustawić routing statyczny w celu ręcznego określenia trasy sieci.
Na przykład podczas wysyłania danych z urządzenia połączonego z innymi sieciami za pomocą routera z linią główną oraz linią podrzędną, dane mogą być wysyłane przez bramkę linii podrzędnej zamiast bramki linii głównej, która jest zazwyczaj używana.
*1 Bramka linii głównej
*2 Bramka linii podrzędnej
*3 Ustawienia routingu statycznego
W przypadku łączenia się z inną siecią za pośrednictwem routera należy wcześniej wprowadzić adres bramki w polu <Ustawienia Adresu IP>. Ustawianie adresu IPv4Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości> <Sieć>  <Ustawienia statycznego routingu>.
3
Naciśnij ustawienie <Włącz> opcji <Ustawienia statycznego routingu>.
4
Wybierz linię, aby zarejestrować informacje o routingu statycznym z listy i naciśnij <Edytuj>.
5
Wprowadź <Adres> i <Długość prefiksu> naciśnij <Dalej>.
Naciśnij każdy przycisk i wprowadź wymagane ustawienie.
6
Wprowadź adres bramki i naciśnij <OK> <OK>.
7
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja) <Tak>.
Kolejność trasy wyświetlana jest w polu <Zamów> na ekranie ustawień routingu statycznego.
Istnieje możliwość zarejestrowania do 16 podłączonych urządzeń.
Potwierdzenie prawidłowej/nieprawidłowej konfiguracji ustawień routingu statycznego jest wyświetlane w polu <Reje. routingu>. Komunikat o błędzie jest również wyświetlany na dole ekranu.
Jeśli w polu <Reje. routingu> pojawi się informacja o nieprawidłowej konfiguracji, wybierz ustawienia routingu statycznego, które nie powiodły się i ponownie ustaw adres i adres bramki.
9EUR-04X