Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Installera "Inner Finisher-L" för att använda följande efterbehandlingsfunktioner.
Sortera
Utskrifterna sorteras i satser ordnade efter originalets sidordning.

Gruppera
Alla utskrifter av samma originalsida grupperas tillsammans i satser.

Förskjut
Varje utskriftsgrupp förskjuts i alternerande lager.

Häfta+Sortera
Utskrifterna sorteras till satser, ordnas i sidordning och häftas (Hörn/Dubbelt).

Häfta+Gruppera
Alla utskrifter av samma originalsida grupperas tillsammans i satser och häftas (Hörn/Dubbelt).

Utan häftning
Utskrifterna häftas ihop utan klamrar. Du kan enkelt sära på papperen genom att trycka på den ihoptryckta delen med fingrarna. Den här funktionen är användbar för enkel bindning av utskrifter när du vill spara häftklamrar.
För information om vilka pappersformat som kan användas för klammerfri häftning, se Inner Finisher-L.
Information om vilka funktioner eller papper som inte kan användas för klammerfri häftning finns i ”Restrictions on Combinations of Copy Functions (Begränsningar beträffande kombinationer av kopieringsfunktioner)” eller Papper som inte är tillgängligt för efterbehandling. Följande kan inte användas beroende på häftningspositionen.
Papper inte tillgängligt för 2-sidig kopiering
Blandade pappersformat
Beroende på användningsmiljön och typen av papper, kan den ihophäftade delen enkelt gå isär.
Manuell häftning
Du kan häfta utskrivna papper manuellt genom att sätta in papperen i skåran. Ett exempel på användningsscenario är att du tar bort häftklamrarna i ett dokument, kopierar eller scannar dokumentet och sedan häftar ihop dokumentet igen.
Om du installerar "Inner 2/4 Hole Puncher-D" eller "Inner 4 Hole Puncher-D" i "Inner Finisher-L", kan du slå hål i utskrifterna.

Yttre delar

Extra fack

Dra ut det extra facket om du matar ut papper i extra stort format.

Utmatningsfack

Pappret matas ut i utmatningsfacket.

Häftknapp

Tryck på den här knappen för att häfta papper manuellt. Du kan också häfta papper utan att trycka på knappen. Du kan ange hur lång tid som ska förflyta tills häftningen utförs sedan papperet har stuckits in i uttaget. <Justera åtgärd> <Tid tills häftning startar i läget Häfta>

Öppning

Stick in papper om du vill häfta dem manuellt. Du kan ange hur lång tid som ska förflyta tills häftningen utförs sedan papperet har stuckits in i uttaget.

höger lucka (Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D)

Öppna för att kasta hålslagningsspill.

Vänster lucka (Inner Finisher-L)

Öppna för att ta bort papper som fastnat, åtgärda klammerstopp i häftenheten eller för att byta klammerpatron.
Välja häftningsplacering
Manuell häftning
Hålslå
För information om vilka pappersformat som kan användas för häftning, se Inner Finisher-L.
För information om att byta ut klammerpatronen, se Byta ut klamrarna (tillval).
För information om hur du åtgärdar pappersstopp eller klammerstopp, se Åtgärda pappersstopp och Rensa klammerstopp (valfritt).
Det maximala antalet ark som kan bindas kan vara omöjligt att uppnå beroende på papperstypen. Ändra i sådana fall eller minska antalet ark som ska bindas.
Sortera och gruppera
Om du väljer <Förskjut> i kombination med funktionen Sortera eller Gruppera, flyttas varje utskriftsgrupp.
Klamrar
När du använder arbetssättet Häfta får du inte ta bort bunten från utmatningsfacket under jobbet. Ta bort bunten när jobbet är klart.
Om meddelandet "Fyll på häftklamrar i häftningsenheten." visas håller klamrarna på att ta slut. Byt ut klammerbehållaren innan du fortsätter.
Utmatningen stoppas tillfälligt om facket når den lägsta positionen eller om 30 satser har häftats. Utskriften återupptas om du avlägsnar alla utmatade papper.
9EWF-02S