Copy Tray-T

Du kan använda följande efterbehandlingsfunktioner:
Sortera
Utskrifterna sorteras till satser som får samma sidordning som i dokumentet.
Gruppera
Alla utskrifter av samma originalsida grupperas tillsammans i satser.
Rotera 90 grader
Varje utskriftsgrupp roteras växelvis i olika riktningar.
Du kan endast använda funktionen Rotera 90 grader om både Inner 2way Tray-M och Copy Tray-T är anslutna till maskinen.

Utmatningsfack

Utskrifter matas ut till det här facket.

Extra fack

Dra ut det extra facket om du skriver ut på papper med stort format.
9E1L-02F