Acabat amb classificació/agrupació

Quan feu dues còpies o més des de l'alimentador, podeu seleccionar les opcions de classificar o agrupar per a l'ordre de les impressions. Seleccioneu "Classificar" per imprimir en ordre de pàgines seqüencial. Seleccioneu "Agrupar" per imprimir paquets de cada pàgina, com 10 fulls de la primera pàgina, 10 fulls de la segona, etc.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
Premeu <Acabat>.
5
Premeu <Classificar (per jocs)> o <Agrupar (per pàgines)>.
6
Establiu <Desplaçar> si és necessari.
Si no voleu fer servir l'opció de desplaçar (una funció que permet canviar la posició de sortida del paper), premeu .
Si heu seleccionat <Classificar (per jocs)>, especifiqueu quantes còpies voleu imprimir en cada posició fent servir les tecles numèriques.
7
Premeu <Bé>  <Tancar>.
8
Premeu  (Iniciar).
Comença el procés de còpia.
Segons la funció d'acabat, és possible que calgui una unitat d'acabat. Introducció
Depenent del tipus de paper, no podeu fer servir funcions d'acabat. Especificacions de maquinari
Quan col·loqueu un original al vidre
Si premeu <Opcions>  <Formar treball> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia, podeu fer servir la funció Classificar/Agrupar encara que l'original estigui col·locat al vidre.
Introduïu un separador de treballs entre cada pàgina quan dueu a terme una impressió en grup.
Si seleccioneu <Agrupar (per pàgines)>, podeu introduir un separador de treballs entre cada grup. Per a més informació, vegeu <Separador de treballs entre grups>. <Separador de treballs entre grups>
Configuració de les opcions de <Fitxers desats>
La funció d'acabat només es pot utilitzar quan imprimiu un fitxer PDF/XPS o un fitxer emmagatzemat a la bústia.
9EF4-06F