Avís

Logotip d'IPv6Ready

La pila de protocols inclosa en aquest equip ha obtingut el Logotip IPv6 Ready Fase 2 que estableix l'IPv6 Forum.

Informació del producte requerida per la NORMATIVA DE LA COMISSIÓ (UE) núm. 801/2013 que modifica la normativa (CE) núm. 1275/2008

Consum energètic del producte en mode preparat connectat a la xarxa si els ports de xarxa de fil estan connectats i tots els ports de xarxa sense fil estan activats (si estan disponibles al mateix temps).
Nom del model
Consum energètic del producte en mode de espera connectat a la xarxa
imageRUNNER ADVANCE DX C359i / C359P / C259i
3,0 W o menys
Els valors anteriors són els valors reals per equip, triats arbitràriament i, per tant, poden ser diferents del valor de l'equip que s'està utilitzant. A la mesura, els ports de xarxa opcionals no estan connectats ni/o activats.

Directives RAEE i sobre Piles i Acumuladors

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)
Aquests símbols indican que aquest producte no s'ha de llençar amb les escombraries de la llar, d'acord amb la RAEE (2012/19/UE), la Directiva relativa a piles i acumuladors (2006/66/CE) i la legislació nacional que implementi aquestes directives.
Si al costat d'aquest símbol hi apareix imprès un símbol químic, segons especifica la Directiva relativa a piles i acumuladors, significa que la bateria o l'acumulador conté un metall pesant (Hg = mercuri, Cd = cadmi, Pb = plom) en una concentració superior al límit aplicable especificat en la Directiva.
Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i piles i acumuladors. La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades a l'RAEE. La vostra cooperació a l'hora de rebutjar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Els usuaris tenen dret a retornar les bateries o els acumuladors usats sense cap càrrec.
El preu de venda de les bateries i els acumuladors inclou el cost de la gestió ambiental dels residus i no es necessari mostrar l'import d'aquest cost en aquest fullet o en la factura que es lliuri a l'usuari final.
Per a més informació sobre el reciclatge d’aquest producte, contacteu amb l’oficina municipal, les autoritats encarregades dels residus, el pla de residus homologat o el servei de recollida d’escombraries domèstiques de la vostra localitat o visiteu
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Informació ambiental

Reducció de l'impacte mediambiental i estalvi de costs
Consum d'energia i temps d'activació
La quantitat d'electricitat que consumeix un dispositiu depèn de la forma en què s'utilitza. Aquest producte està dissenyat i configurat per tal de reduir els vostres costs en electricitat. Després de la darrera impressió, l'equip torna al Mode preparada. En aquest mode, el dispositiu pot tornar a imprimir immediatament si és necessari. Si el producte no s'utilitza durant un temps, el dispositiu canvia al mode d'estalvi d'energia.
En aquest mode, el dispositiu consumeix menys energia (watts).
Si voleu establir un temps d'activació més llarg o desactivar completament el mode d'estalvi d'energia, tingueu en compte que en aquest cas pot ser que el dispositiu només canviï a un nivell d'energia menor després d'un llarg període de temps o que no ho faci en cap cas.
Canon no recomana ampliar els temps d'activació òptims que ja estan establerts de manera predeterminada.
Energy Star®
El programa Energy Star® és un programa voluntari que promou el desenvolupament i l'adquisició de models energèticament eficients pensats per a reduir l'impacte mediambiental.
Els productes que compleixen els requisits estrictes del programa Energy Star® tant des del punt de vista dels avantatges mediambientals com des de l'òptica del consum d'energia inclouran el logotip Energy Star®.
Tipus de paper
Aquest producte es pot utilitzar tant per imprimir en paper reciclat com en paper nou (certificat per un programa de gestió mediambiental), sempre que compleixi la norma EN12281 o una norma de qualitat similar. A més, pot imprimir en paper de tan sols 64 g/m2 de pes.
Com més lleuger és el paper, menys recursos s'utilitzen i menys impacte té la impressió en el medi ambient.
Impressió dúplex (només amb els productes amb capacitat d'impressió dúplex estàndard)
La impressió dúplex us permet imprimir automàticament en ambdues cares del paper i, per tant, ajuda a reduir l'ús de recursos escassos en consumir menys paper.
La funció dúplex està activada automàticament durant la configuració i la instal·lació del controlador, i Canon aconsella fermament no desactivar-la. És important que no deixeu d'utilitzar la funció dúplex a fi de reduir en tot moment l'impacte ambiental del vostre treball amb aquest producte.

Quan llenceu els cartutxos de tòner usats

Per protegir l'entorn i fer un ús més eficaç dels recursos, Canon afavoreix la recuperació i el reciclatge de cartutxos de tòner usats. Coopereu en la recuperació de cartutxos de tòner (reutilització de recursos). Per a més informació sobre la reutilització de recursos, vegeu el lloc web de Canon:
global.canon/ctc
Quan es llencen els cartutxos de tòner, col·loqueu-los en el seu embalatge original per evitar que es llenci el tòner i llenceu els cartutxos d'acord amb les instruccions del vostre govern local.

Instal·lació

Si trobeu que el funcionament de l'equip és sorollós en alguns modes de funcionament o a causa de l'entorn, recomanem configurar l'equip en una ubicació diferent a la vostra oficina.
És possible que es formin gotes d'aigua (condensació) dins de l'equip si l'espai en què es troba l'equip s'escalfa sobtadament o si l'equip és traslladat d'una ubicació fresca o seca a una ubicació càlida o humida. L'ús de l'equip en aquestes condicions pot provocar problemes com a encallaments de paper, mala qualitat d'impressió o danys. Deixeu que l'equip s'ajusti a la temperatura i la humitat ambient durant un mínim de dues hores abans de fer-lo servir.
Pot ser que els dispositius d'emmagatzematge com els discs durs no funcionin correctament quan s'utilitzin en ubicacions a gran alçada (3000 metres per damunt del nivell del mar o més).

Marques comercials

"MEAP" és una marca comercial de CANON Inc., que fa referència a una "plataforma d'aplicacions" per a impressores multifunció i d'una sola funció de Canon.
Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.

Apple, AppleTalk, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, OS X, i Safari són marques comercials d'Apple Inc.


Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, i Android són marques comercials de Google LLC.

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org). All rights reserved.

OCR Technology by I.R.I.S., copyright 1987-2015, All Rights Reserved.iHQC™ compression technology by I.R.I.S., copyright 2007-2015, All Rights Reserved.PDF-iHQC™, XPS-iHQC™ technology by I.R.I.S., copyright 2007-2015, All Rights Reserved.
Java és una marca comercial registrada d'Oracle i de les seves empreses afiliades.
Adobe, PostScript i el logotip de PostScript són marques comercials registrades o marques comercials d'Adobe Systems Incorporated als EUA i a altres països.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
El logotip d'Adobe PDF és una marca comercial o una marca comercial registrada d'Adobe Systems Incorporated als Estats Units i a altres països.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
McAfee i el logotip de McAfee són marques comercials i marques registrades de McAfee LLC als Estats Units i a altres països. La resta de marques comercials i marques registrades són propietat de les companyies respectives. Copyright © 2018 McAfee LLC
Tots els noms de marca i noms de producte que apareixen en aquest document són marques registrades o marques comercials dels seus propietaris respectius.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Descàrrec de responsabilitat

La informació que s'inclou en aquest document pot canviar sense avís previ.
CANON INC. NO CONCEDEIX CAP GARANTIA SOBRE AQUEST MATERIAL, NI DE FORMA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, EXCEPTE EL QUE S'ESTIPULA EN AQUEST CONTRACTE, INCLOSES LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, IDONEÏTAT PER A UN PROPÒSIT O ÚS DETERMINAT O CONTRA L'INCOMPLIMENT DE PATENTS.

CANON INC. NO ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT DE CAP DANY DIRECTE, ACCIDENTAL O DERIVAT DE QUALSEVOL NATURALESA, NI DE LES PÈRDUES O DESPESES QUE SIGUIN CONSEQÜÈNCIA DE L'ÚS D'AQUEST MATERIAL.

Si no podeu veure el manual en PDF, descarregueu Adobe Acrobat Reader des de la pàgina web d'Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Copyright

La reproducció sencera o parcial dels documents d'aquest contingut sense previ permís està prohibida.
V_221018
9EF4-006