Automatyczny wybór odpowiedniego źródła papieru dla określonej funkcji

Źródła papieru, w których <Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz> są ustawione na <Włącz>, będą automatycznie wybierane, jeśli <Wybierz papier> ustawiono na <Aut.>. Źródła papieru, w których <Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz> są ustawione na <Wyłącz>, nie będą wybierane, chyba że zostaną wybrane ręcznie.
Aby źródło papieru zostało wybrane automatycznie, dla każdego źródła papieru musi być wybrany jeden z następujących rodzajów papieru.
Jeśli w pozycji <Rozważ typ papieru> wybrano opcję <Włącz>
Druk jednostronny: Cienki, Zwykły, Ponownie przetworzony
Dwustronne drukowanie: Cienki*1, Zwykły, Ponownie przetworzony
Jeśli w pozycji <Rozważ typ papieru> wybrano opcję <Wyłącz>
Druk jednostronny: Cienki*1, Zwykły, Ponownie przetworzony, Gruby*1, Kolorowy*1 (tylko kolor biały)
Dwustronne drukowanie: Cienki*1, Zwykły, Ponownie przetworzony, Gruby*1, Kolorowy*1 (tylko kolor biały)
*1 Dostępny jest tylko papier przeznaczony do druku obustronnego. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Papier dostępny dla kopiowania dwustronnego/drukowania dwustronnego.
Kiedy współczynnik kopiowania jest ustawiony na <Automatycznie>, źródło papieru nie zostanie wybrane automatycznie.
Kiedy ustawiony jest jeden z następujących trybów, źródło papieru nie zostanie wybrane automatycznie.
N na 1, Kopiowanie karty ID
Należy wybrać przynajmniej jedno źródło papieru. Jednak tacy uniwersalnej nie można ustawić tylko dla <Włącz>.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Podajnika Papieru>  <Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz>.
3
Wybierz funkcję.
Funkcja <Inny> umożliwia skonfigurowanie ustawień źródła papieru używanego do drukowania raportów.
4
Wybierz ustawienie <Włącz> dla każdego źródła papieru, które ma być wybierane automatycznie.
Jeśli w punkcie 3 wybrano ustawienie <Kopia>
Należy zdecydować, czy typ papieru ma być brany pod uwagę.
Po zaznaczeniu pola wyboru opcji <Rozważ typ papieru>: jeśli w bieżącym źródle papieru skończy się papier, kopiowanie zostanie wstrzymane, nawet gdy do innego źródła papieru załadowano papier tego samego formatu, chyba że jest on również identycznego typu co papier, którego zabrakło. Ponowne naciśnięcie przycisku  (Start) spowoduje wyświetlenie ekranu wyboru papieru.
Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru opcji <Rozważ typ papieru>: jeśli w bieżącym źródle papieru skończy się papier, wykonane zostanie automatyczne przełączenie źródła papieru, a kopiowanie będzie kontynuowane pod warunkiem, że do innego źródła załadowano papier takiego samego formatu, bez względu na jego rodzaj.
Jeśli w punkcie 3 wybrano ustawienie <Drukarka>
Należy zdecydować, czy kilka źródeł papieru ma zostać połączone w grupę. Jeśli włączono grupowanie źródeł papieru, wybór źródła papieru automatycznie odbywa się w obrębie grupy, jeśli do drukowania wybrano należące do niej źródło papieru. Aby skonfigurować grupowanie źródeł papieru, należy zaznaczyć pole wyboru opcji <Użyj Grupy>, nacisnąć przycisk <Zmień> w celu wybrania grupy, w której ma znaleźć się każde źródło papieru, a następnie nacisnąć przycisk <OK>.
5
Naciśnij <OK> <OK>.
9EHX-016