Określanie formatu i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną

Jeżeli dla opcji <Priorytet ust. sterow. drukar. dla zadań z tacy wielo.> wybrano ustawienie <Włącz>, po zdefiniowaniu tacy wielofunkcyjnej jako źródła papieru dla zadań drukowanych za pomocą sterownika ustawieniom sterownika drukarki nadawany jest priorytet.
Gdy rozmiar i typ papieru określone w sterowniku drukarki nie zgadzają się z rzeczywistym formatem i rodzajem papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną, może dojść do zacięcia papieru lub mogą wystąpić inne problemy związane z drukowaniem.
1
Załaduj papier do tacy uniwersalnej. Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną
Wyświetlony zostanie ekran z koniecznością określenia formatu i rodzaju papieru.
2
Określ format papieru.
Jeżeli naciśniesz na <Ulubiony papier> i zarejestrujesz najczęściej wykorzystywany format papieru pod klawiszami, można je przywołać na zasadzie jednoprzyciskowej. Rejestrowanie najczęściej używanego formatu i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej
Ładowanie papieru o standardowym formacie
Wybierz format papieru na ekranie <Standardowy rozmiar>.
Ładowanie papieru o niestandardowym formacie
Ładowanie kopert
3
Naciśnij na <Zmień> w <Typ papieru>.
4
Wybierz rodzaj papieru i naciśnij <OK>.
Jeżeli rodzaj załadowanego papieru nie jest wyświetlany, naciśnij na <Ustaw. szczeg.>, aby wybrać go z listy.
Jeśli rodzaju załadowanego papieru nie ma na liście na ekranie szczegółowych ustawień, można go zarejestrować na liście rodzajów papieru. Ustawienia zarządzania typem papieru
Kopert nie można wybrać jako typu papieru na ekranie ze szczegółowymi informacjami w menu <Typ papieru>. Aby wybrać kopertę jako typ papieru, zarejestruj ją w menu <Zarejestruj Ulubiony papier (Taca wielofunkcyjna)>, w kroku 2 naciśnij <Ulubiony papier>  przycisk, do którego została przypisana koperta jako typ papieru  <OK>. Rejestrowanie najczęściej używanego formatu i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej
\
5
Naciśnij przycisk <OK>.
9EHX-012