Sprawdzanie statusu i historii drukowania

Możesz sprawdzić status oczekiwania dla zadań drukowania i zobaczyć, czy podczas drukowania nie wystąpił błąd. Dostępne są również funkcje takie, jak drukowanie dokumentu przed innymi dokumentami i tymczasowe wstrzymywanie albo anulowanie drukowania.
Gdy używane jest zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym, można ograniczać użytkownikom wykonywanie działań na zadaniach innych użytkowników na ekranie <Monitor stanu>. <Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika>
1
Naciśnij przycisk  (Monitor stanu).
2
Naciśnij <Kopiuj/Drukuj>  <Status Zadania>.
Aby wyświetlić wyłącznie dokumenty do wydrukowania, wybierz <Drukuj> z poziomu rozwijalnej listy w prawym, górnym rogu ekranu.
z
3
Sprawdź status.
Naciśnięcie przycisku <Szczegóły> po wybraniu dokumentu umożliwia anulowanie drukowania w celu sprawdzenia statusu zadania itp.
Naciśnięcie na <Anuluj> po wybraniu dokumentu umożliwia anulowanie drukowania.
Jeżeli naciśniesz na <Przer./Prior. Wydruk> po wybraniu dokumentu, <Przerwij i drukuj> oraz <Priorytet wydruku> zostaną wyświetlone. Naciśnij na <Przerwij i drukuj>, aby zawiesić przetwarzane zadanie drukowania i niezwłocznie rozpocząć drukowanie wybranego dokumentu. Naciśnij na <Priorytet wydruku>, aby przesunąć wybrany dokument do góry listy i wydrukować go po wydrukowaniu aktualnie przetwarzanego zadania drukowania.
Aby zignorować błąd i kontynuować drukowanie, naciśnij <Szczegóły>  i wybierz dokument  <Pomiń Błąd>.
Aby wymusić drukowanie dowolnego zadania zapisanego w urządzeniu, naciśnij <Szczegóły>  i wybierz dokument  <Wymuszenie Podawania>.
Nie można przerwać przerwanego zadania drukowania wykorzystując inne zadanie. Jeżeli użytkownik spróbuje przerwać przerwane zadanie drukowania, zadanie zostanie rozpoczęte po zakończeniu przerwanego zadania.

Sprawdzanie historii drukowania

Naciśnij na <Rejestr zadania>, aby wyświetlić listę wydrukowanych dokumentów. Jeżeli dokument zostanie wydrukowany bez problemów, w kolumnie <Rezultat> wyświetlone zostanie <OK>. Jeżeli wyświetlono <NG>, oznacza to że drukowanie zostało anulowane lub wystąpił błąd.
Aby sprawdzić szczegółowe informacje, patrz <Szczegóły> po wybraniu dokumentu.
Aby wydrukować historię, naciśnij <Drukuj listę>.
9EHX-087