Registrera flera mottagare som en grupp

Flera mottagare som har registrerats i adressboken (Registrera mottagare i adressboken) kan kombineras till en grupp. Du kan använda den här funktionen för att skicka dokument och säkerhetskopiera dina data samtidigt eftersom olika typer av mottagare kan registreras i samma grupp. Du kan exempelvis registrera e-postadresser och IP-adresser för filservern tillsammans i en grupp, eller faxnummer och I-faxadresser i en annan.
Om du vill registrera en grupp som innehåller mottagare för eget bruk, måste du logga in till maskinen. Logga in på maskinen
Du kan inte registrera nya mottagare i en gruppadress. Registrera mottagare i adressboken i förväg.
Endast mottagare i samma adresslista kan grupperas. Mottagare som registrerats i olika adresslistor kan inte grupperas.
Du kan registrera upp till 256 mottagare i en gruppadress.
Om ett faxnummer registreras i en gruppadress räknas faxnumret och gruppadressen som två poster, eftersom varje adress behandlas som en separat post.
Förutom mottagare, som t.ex. e-postadresser, kan du registrera en brevlåda (ett tillfälligt lagringsutrymme i maskinen) i en grupp (Göra enkla ändringar i filer). Om du t.ex. registrerar en brevlåda i en grupp och skickar ett scannat dokument som bilaga i ett e-postmeddelande, kan dokumentet sparas i maskinen och kontrolleras senare.
1
Tryck på <Inst. mott./vidarebef.>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Registrera mottagare>.
3
Tryck på <Registrera ny mottagare>.
4
Tryck på <Grupp>.
5
Tryck på <Namn>  ange gruppnamn och tryck på <OK>.
6
Välj adresslista.
(Objekt som visas på skärmen kan variera beroende på modell och alternativ.)
Du kan skapa en grupp av de mottagare som är registrerade i den valda adresslistan. Om du t.ex. väljer <Adresslista 2> kan du inte lägga till en mottagare som har registrerats i <Adresslista 1> till gruppen. Gruppen du skapade registreras i adresslistan du väljer i det här steget.
Om du vill registrera en grupp som innehåller mottagare för eget bruk, välj <Personlig adresslista>.
Om du vill registrera mottagare i en grupp som bara en administratör kan redigera, välj <Adresslista för admin.>.
Om du väljer <Personlig adresslista> kan du inte välja <Lagra i brevlåda>.
7
Välj den mottagare som du vill inkludera i gruppen.
1
Tryck på <Lägg till från adressbok>.
2
Välj den mottagare du vill registrera i en grupp och tryck på <OK>.
Knapp för mottagartyp
Välj (e-post),  (fax), (I-fax) eller  (fil) för att filtrera de mottagare som ska visas i adresslistan (). Tryck på <Alla> för att visa alla registrerade mottagare.
Mottagare
Mottagare som har registrerats i den adresslista som du valde i steg 6 visas. Från den här listan väljer du den mottagare du vill registrera i en grupp.
Mottagare som hanteras med åtkomstnummer visas inte i listan om du inte anger åtkomstnumret (Begränsa åtkomst till mottagare som har registrerats i adressboken) efter att du tryckt på <Åtkomstnummer>.
<Detaljer/redigera>
Välj en mottagare och tryck på <Detaljer/redigera> om du vill kontrollera inställningarna för mottagare. Tryck på <OK> för att återgå till föregående skärm.
<Sök på namn>
Ange mottagarnamn. Tryck på <Sök på namn> igen för att återgå till föregående skärmbild.
Knapp för första bokstav
Välj knappen för det alfanumeriska för första tecknet i mottagarens namn. Tryck på <Alla> för att visa alla registrerade mottagare.
För att registrera brevlådor i grupper
Mottagare i adressboken och brevlåda kan registreras i samma grupp.
8
Tryck på <OK>  <Stäng>.
Om mottagare hanteras av åtkomstnummer, anger du åtkomstnumret (Begränsa åtkomst till mottagare som har registrerats i adressboken) efter att ha tryckt på <Nästa> i steg 8.
Om du försöker skicka till en filserver där <Bekräfta före sändning> är inställt på <På>, visas en skärm där du uppmanas ange användarnamn och lösenord. I så fall anger du det tidigare inställda lösenordet. Om du vill registrera en filserver i en gruppadress, ställ in <Bekräfta före sändning> på <Av>. Du kan inte skicka till en gruppadress som innehåller en filserver där <Bekräfta före sändning> är inställt på <På>.
9F44-067