Lägga till och redigera användarinformation i en CSV-fil

I det här avsnittet beskrivs innehållet i varje kolumn i en CSV-fil som används för import eller export. Läs det här avsnittet när du redigerar CSV-filer.
Om det står "Nej" i avsnittet "Ändring krävs" för en viss kolumn, får du inte ändra innehållet i den kolumnen.
Kolumnnamn
Ändring krävs
Giltiga tecken
Ogiltiga tecken
Kompatibilitet med skärmen för Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Anmärkning
uid
Ja
1 till 32 tecken
Styrtecken, blanksteg med enkla byte och följande tecken:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Måste matas in vid import.
”@” kan vara tillgängligt beroende på inställningarna. <Tillåt användning av@ i Användarnamn>
lösenord
Ja
0 till 32 tecken i teckenuppsättningen ISO885915
Styrtecken
Skrivs ut som "********" (* x 8) vid export.
När du uppdaterar lösenordet kommer "********" att tas bort och det nya lösenordet ersätter. Men när du importerar ändringar, även om du lämnar fältet ospecificerat (blank), kommer det inte att skrivas över som tomt (blank), utan istället behålla det befintliga värdet.
Om du hoppar över detta alternativ när du importerar ändringar kommer den befintliga användaren att ta över det ursprungliga lösenordet.
next_password_change_required
Ja
0 eller 1
Alla tecken utom "1" (aktivera) eller "0" (avaktivera)
När det här alternativet utelämnas är standardvärdet 0 (avaktivera).
cn
Ja
0 till 32 tecken
Styrtecken
N/A
cn;lang-ja;phonetic
Ja
0 till 32 tecken
Styrtecken
Se "Kommentarer".
Visas som "phonetic" om visningsspråket är inställt på "Japanska".
cardIdList
Ja
Kort-ID: ett tal på upp till åtta alfanumeriska tecken
Du kan ange upp till 1 000 objekt.
Alfanumeriska tecken med icke enkla byte
Se "Kommentarer".
Exporteras bara om tillvalet Copy Card Reader är monterad.
Flera objekt med kortinformation förbinds med ett semikolon (;).
Objekten visas mellan "e-postadress" och "ikonbild" när tillvalet Copy Card Reader monteras.
mail
Ja
Kombination av 0 till 256 alfanumeriska tecken och symboler
Styrtecken
N/A
avatorImgPath
Nej
-
-
Kan inte ändras. Tilldelas automatiskt när ikonbilder anges.
dept_id
Ja
Ett tal med upp till sju siffror
Numeriska tecken med icke enkla byte
N/A
dept_pin
Ja
Ett tal med upp till sju siffror
Numeriska tecken med icke enkla byte
N/A
roleName
Ja
0 till 32 tecken
Styrtecken, blanksteg med enkla byte och följande tecken:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
Om du hoppar över det här alternativet eller om du anger ett namn som inte har registrerats i rollhanteringen, ändras det till den initiala rollinställningen.
accountExpires
Ja
Se "Kommentarer".
Se "Kommentarer".
ÅÅÅÅMMDD-format. "235959" läggs automatiskt till som tiden efter import.
accountDisabled
Ja
1 eller 0
Alla tecken utom "1" (avaktivera) eller "0" (aktivera)
N/A
group
Ja
0 till 64 tecken.
Du kan ange högst 10 objekt.
Styrtecken, blanksteg med enkla byte samt specialtecken.
"Gruppnamn" som registrerats vid användargruppshanteringen skrivs här. Om användaren hör till flera grupper, förbinds gruppnamnen med "|".
createDate
Ja
Se "Kommentarer".
Se "Kommentarer".
-
(N/A)
Skrivs ut i "TÅÅÅÅMMDDhhmmssmmm"-formatet vid export. ("T" läggs till för att förhindra att texten blir korrupt.)
Skriv in informationen i något av följande format vid import.
ÅÅÅÅMMDDhhmmssmmm
TÅÅÅÅMMDDhhmmssmmm
ÅÅÅÅMMDD
TÅÅÅÅMMDD
Används för sortering i Bildinloggningsregistreringsordning.
Om du hoppar över det här alternativet används det datum och den tid som används för registrering av nya användare som datum och tid för importen. För befintliga användare överförs ursprungliga värden för datum och tid.
lastLoginDate
Ja
Se "Kommentarer".
Se "Kommentarer".
-
(N/A)
Datumet och tiden för när användaren senast loggade in sparas.
Skrivs ut i "TÅÅÅÅMMDDhhmmssmmm"-formatet vid export. ("T" läggs till för att förhindra att texten blir korrupt.)
Skriv in informationen i något av följande format vid import.
ÅÅÅÅMMDDhhmmssmmm
TÅÅÅÅMMDDhhmmssmmm
ÅÅÅÅMMDD
TÅÅÅÅMMDD
Används för att avgöra ifall en användare har loggat in och ifall automatisk borttagning av användare ska genomföras.
Om du hoppar över det här alternativet, blir datumet och tiden för när användaren senast loggade in tomt, för nya användare. För befintliga användare överförs datumet och tiden för när användaren senast loggade in.
dc
Nej
0 till 32 tecken
Styrtecken
-
(N/A)
Kan inte ändras. Det kommer automatiskt att tilldelas för följande användare.
Användare registreras efter serverautentisering
Användare registreras via <Registrera automatiskt när jobb tas emot> i bildinloggning
uuid
Nej
-
-
-
Kan inte ändras. Tilldelas automatiskt vid användarregistrering.
sdl_digest
Nej
-
-
-
Kan inte ändras. Genereras automatiskt vid registrering/ändring av lösenord.
uac_advbox_digest1
Nej
-
-
-
Kan inte ändras. Genereras automatiskt vid registrering/ändring av lösenord.
uac_advbox_digest2
Nej
-
-
-
Kan inte ändras. Genereras automatiskt vid registrering/ändring av lösenord.
pin_digest
Nej
-
-
-
Kan inte ändras. Genereras automatiskt vid registrering/ändring av PIN-kod.
server_user_flg
Nej
-
-
-
Kan inte ändras. Detta är en identifikationsflagga för den användare som registrerats efter serverautentisering.
server_user_gp_key
Nej
-
-
-
Kan inte ändras. Detta är den grupp som användaren som har registrerats tillhör efter serverautentisering.
server_user_gp_value
Nej
-
-
-
Kan inte ändras. Detta är den grupp som användaren som har registrerats tillhör efter serverautentisering.
CharSet
-
-
-
-
För UTF8 kommer "CharSet:UTF8" att skrivas i kolumnraden.
Raden i början av filen är kolumnrad.
Objekten kanske inte visas i ordningsföljd.
Kodningar som stöds av CSV-filer är UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 och koreanska.
Textsträngar i exporterade CSV-filer är omgivna av ”[” och ”]” om något av följande villkor gäller. När du redigerar en CSV-fil och lägger till nya textsträngar som uppfyller följande villkor, omges sådana textsträngar med "[" och "]".
Nummer som börjar med "0"
Nummer längre än 12 siffror
Textsträngar omgivna av "[" och "]"
9F44-0FC