Засядане на телбод във вътрешния финишър

1
Проверете дали хартията е заседнала в изходната тава на финишъра.
Ако е заседнала хартия, внимателно я издърпайте навън по посока на стрелката.
Когато използвате режима "Телбод", не изваждайте текущата купчина разпечатки от изходната тава, преди да бъдат телбодирани. След приключване на операцията за почистване на заседналата хартия, следните разпечатките ще се добавят към текущата купчина.
2
Отворете предния капак на финишъра.
3
Издърпайте касетата с телчета за телбод.
Дръпнете надолу зеленото лостче на касетата за скоби, за да освободите ключалката, и повдигнете касетата леко нагоре, докато я издърпвате навън.
4
Отстранете заседналите телчета за телбод от касетата с телчета.
Повдигнете лостчето на касетата с телчета.
Премахнете всички заседнали и открити телчета.
Върнете лостчето на касетата с телчета в първоначална позиция.
5
Задръжте зеленото лостче на касетата за скоби и го бутнете навътре в касетата, докъдето позволява.
6
Затворете предния капак на финишъра.
Захващане с телбод "на сухо" може да се извършва автоматично за правилно позициониране на скобите.
9CX5-026