Бележка

Логото на IPv6Ready

Пакетът протоколи, включен в тази машина, притежава логото за IPv6 съвместимост Фаза-2, установено от IPv6 Forum.

Информация за продукта, изисквана от РЕГУЛАЦИЯ (EU) No 801/2013, променяща регулация (EC) No 1275/2008

Консумирана мощност на продукта в режим на готовност с активирана мрежа, ако кабелните мрежови портове са свързани и всички безжични мрежови портове са активирани (ако са налични в едно и също време).
Наименование на модела
Консумирана мощност на продукта в режим на готовност с активирана мрежа
imageRUNNER C3326i
3,0 W или по-малко
Стойностите по-горе са действителни стойности за машина, избрана произволно, и следователно може да се различават от стойностите на машината при употреба. При измерването не са свързани и/или активирани опционни мрежови портове.

Директива WEEE и Директива за батериите

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)
Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC), Директивата за батерии (2006/66/ЕО) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви.
Ако под показания горе символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Директивата за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Hg = живак, Cd = кадмий, Pb = олово) в батерията или акумулатора в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Директивата.
Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси.
За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране на този продукт, моля свържете се с Вашите местни власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО или с Вашата местна служба за битови отпадъци, или посетете www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Информация за екосъобразност

Намаляване на влиянието върху околната среда, докато се пестят разходи
Разход на електроенергия и време за активиране
Разходът на електроенергия на едно устройство зависи от начина на използването му. Този продукт е разработен и настроен по начин, който позволява да намалите разходите си за електроенергия. След последното разпечатване той преминава в режим на готовност. В този режим може да започне да печата веднага при поискване. Ако продуктът не се използва определено време, устройството преминава в режим на пестене на енергия.
В тези режими устройствата изразходват по-малко енергия (мощност).
Ако искате да удължите времето за активиране на режима на пестене на енергия или да деактивирате режима изцяло, имайте предвид, че в такъв случай е възможно устройството да превключи на по-ниско енергийно ниво след по-дълъг период от време или е възможно това изобщо да не се случи.
Canon не препоръчва удължаването на времето за активиране, тъй като по подразбиране е зададена оптималната стойност.
Energy Star®
Програмата Energy Star® е доброволна програма, която популяризира разработването и закупуването на енергоефективни модели с цел да се намали влиянието върху околната среда.
Продуктите, които покриват високите изисквания на програмата Energy Star® за ползи за околната среда и за количество консумирана енергия, съответно носят логото на Energy Star®.
Типове хартия
Този продукт може да се използва за печатане както върху рециклирана, така и върху нерециклирана хартия (сертифицирана по програмата за рационално използване на природните ресурси), която отговаря на стандарта EN12281 или подобен стандарт за качество. Освен това поддържа печатане върху носители с минимално тегло до 64 г/м2.
Печатането върху по-лека хартия означава по-малко използвани ресурси и по-малко влияние върху околната среда.
Двустранен печат (само за продуктите със стандартен двустранен печат)
Функцията за двустранен печат позволява автоматично да отпечатвате от двете страни на един лист, което намалява използването на ценни ресурси, намалявайки разхода на хартия.
Функцията за двустранен печат е активирана автоматично по време на настройването и инсталирането на драйвера и Canon силно препоръчва да не деактивирате тази функция. Винаги използвайте функцията за двустранен печат, за да намалите влиянието на работата ви върху околната среда.

Когато изхвърляте използвани тонер касети

За да опази околната среда и да използва по-ефективно ресурсите, Canon насърчава възстановяването и рециклирането на използвани тонер касети. Моля, съдействайте при възстановяването на тонер касети (повторно използване на ресурсите). За подробности относно повторното използване на ресурсите вижте уебсайта на Canon:
global.canon/ctc
Когато изхвърляте тонер касетите, ги опаковайте в оригиналната им опаковка, за да предотвратите разпръскването на тонера и изхвърлете касетите в съответствие с инструкциите на местното правителство.

Инсталиране

Ако установите, че машината е шумна при работа в някои режими на работа или поради заобикалящата ви среда, препоръчваме да настроите машината на място, различно от вашия офис.
Може да се образуват водни капчици (конденз) в машината, ако помещението, където е инсталирана, се затопля бързо, или ако машината е преместена от хладно и сухо място на топло и влажно. Използването на машината в тези условия може да доведе до проблеми, като засядания на хартия, лошо качество на печат или грешки. Оставете устройството да се адаптира към околната температура и влажност най-малко 2 часа преди употреба.
Машини с устройства за съхранение като например твърди дискове може да не работят правилно, когато се използват на големи надморски височини (3 000 м над морското ниво или по-високо).

Запазени марки

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
Adobe, Acrobat и Reader са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други държави.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X и Safari са търговски марки на Apple Inc.
Google Chrome, Chrome OS, Chromebook и Android са търговски марки на Google LLC.
Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org).
All rights reserved.
Java е регистрирана търговска марка на Oracle и/или нейните дъщерни фирми.
Adobe, PostScript и логото на PostScript са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други държави.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Логото на PDF е търговска марка или регистрирана търговска марка на Adobe Systems Incorporated в САЩ и други държави.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Логата на McAfee и McAfee са търговски марки или регистрирани търговски марки на McAfee LLC в САЩ и други държави. Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Copyright © 2018 McAfee LLC
Всички наименования на марки и продукти, които се появяват в този документ, са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните им собственици.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Откази от отговорност

Информацията в този документ подлежи на промяна без предварително предупреждение.
CANON INC. НЕ ПОЕМА НИКАКВА ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ С ОГЛЕД НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ОСВЕН УКАЗАНОТО ТУК, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, И ОТТУК ГАРАНЦИИ ЗА РЕКЛАМИРУЕМОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЦЕЛ ИЛИ ЗА НЕНАРУШЕНИЕ.

CANON INC. НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ИЛИ ЗАГУБИ И РАЗХОДИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ.
Ако не можете да видите ръководството в PDF формат, изтеглете Adobe Acrobat Reader от уебсайта на Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Авторски права

Възпроизвеждането на частично или пълното съдържание на този документ без предварително разрешение е забранено.
V_230207
9CX5-006