Задаване на MAC адреси в настройките на защитната стена

Можете да настроите дали да се позволи, или да се откаже комуникацията с устройство, което има конкретен MAC адрес.
1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за защитна стена>  <Филтър на MAC адрес>.
3
Изберете <Изходен филтър> или <Входен филтър>.
За да ограничите изпращането на данни от устройството към компютър, изберете <Изходен филтър>.
За да ограничите получаването на данни от компютри, изберете <Входен филтър>.
4
Задайте <Използване на филтър> на <Вкл.>, изберете <Права по подразбиране>, след това натиснете <Регистрир.>.
За <Права по подразбиране> изберете <Отхвърляне> за позволяване на комуникация само с устройства, които имат МАС адрес, посочен в <Адреси изключения> в следващата стъпка, или изберете <Разрешав.> за отхвърляне на комуникацията с тях.
Ако <Отхвърляне> е избрано за <Права по подразбиране>, ограниченията не се прилагат към изпращането до мултикаст или броудкаст адреси.
5
Въведете адресите като изключение и натиснете <OK>.
Посочете МАС адресите за маркиране като изключения на <Права по подразбиране> опцията, избрана в предишната стъпка.
Можете да регистрирате 100 адреса като изключения за <Изходен филтър> и <Входен филтър>.
За редактиране на адрес като изключение
На екрана, показан на стъпка 4, изберете адрес като изключение, който искате да редактирате, и натиснете <Редактиране> за показване на екрана за редактиране.
6
Натиснете <OK>.
7
Натиснете  (Настр./Регистр.)  (Настр./Регистр.) <Прил. пром. наст.>  <Да>.
9CX5-0E1