Конфигуриране на персонални папки

Персонална папка е отделна папка, която може да бъде използвана от потребител, влязъл с управление на личното удостоверяване. Споделените папки и файловите сървъри могат да се посочват и използват като персонална папка.
Администратор с Administrator привилегии избира метода за посочване на персонални папки. Вписаните потребители посочват лични папки на базата на настройките, посочени от администратора.
Персонална папка е папка, споделяна от следните екрани.
<Сканиране и изпращане>
<Мрежа> в <Сканиране и запаметяване>
<Мрежа> в <Достъп запм.файлове>
Създаване на папки в произволно местоположение, посочено от потребителите
Потребителите създават лична папка в местоположение, което пожелаят. Това позволява на всеки потребител да изпраща документи към папка в познато местоположение.
Създаване на папки в начална папка, посочена от администратора
Папка за всяко потребителско име се създава вътре в главната папка (началната папка), посочена от администратора. Личните папки са по-лесни за управление, тъй като се намират на едно местоположение. Може да се посочи споделена папка на Windows (SMB) или WebDAV сървър.
Ако зададете начална папка на WebDAV сървър, папките за всички потребители трябва да се подготвят предварително.
Създаване на папки в местоположение, което е посочено от сървъра
Личните папки се задават на базата на информацията за папките, регистрирана на сървъра за удостоверяване, като напр. атрибута homeDirectory на Active Directory в Windows. Може да се укаже само Windows (SMB) споделена папка.

Настройка на начина на посочване на местоположението на личните папки

1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>  <Метод на спецификация на персон. папка>.
Тази настройка е същата като следващата настройка. Настройките са в различни местоположения, но изпълняват една и съща функция.
 (Настр./Регистр.) <Настройки на функции> <Запаметяване/Достъп до файлове> <Мрежови настройки> <Метод на спецификация на персон. папка>
3
Изберете как да се посочи местоположението на личните папки.
Създаване на папки в произволно местоположение, посочено от потребителите
Натиснете <Регистриране за всеки потребител>  <OK>. Всеки потребител може да посочи местоположението на личната папка.
Създаване на папки в начална папка, посочена от администратора
1
Натиснете <Начална папка>  <Задаване>.
2
Посочете началната папка и натиснете <OK>.
<Протокол>
Изберете протокол за използване при достъп до личните папки.
<Име на хост>
Въведете име на хост или IP адрес на компютъра, където искате да създадете началната папка.
<Път на папка>
Въведете пътя на папката за началната папка. Например, въведете "users\public\share" за начална папка, създадена в подпапка с име "share" в папка "Public" на устройство C: (път: "C:\users\public\share").
Възможно е да не можете да посочите пътя, ако има твърде много нива на папки.
3
Изберете информация за удостоверяването, която да се използва, след което натиснете <OK>.
За да използвате отделно потребителско име и парола за персоналната папка, натиснете <Използване инф. автент.за вс. потр.> за добавяне на отметка. Отстранете отметката, за да използвате същото потребителско име и парола, които са въведени при вписването. Ако към този елемент се добави отметка, за всеки потребител трябва да се регистрират потребителско име и парола.
Създава се папка в началната папка със следните имена.
Ако отметка е добавена към <Използване инф. автент.за вс. потр.>: потребителското име, посочено от потребителя
Ако няма добавена отметка към <Използване инф. автент.за вс. потр.>: потребителското име, използвано за вписването
Създаване на папки в местоположение, което е посочено от сървъра
1
Натиснете <Използване на сървър за вход>.
2
Изберете информация за удостоверяването, която да се използва, след което натиснете <OK>.
За да използвате отделно потребителско име и парола за персоналната папка, натиснете <Използване инф. автент.за вс. потр.> за добавяне на отметка. Отстранете отметката, за да използвате същото потребителско име и парола, които са въведени при вписването. Ако към този елемент се добави отметка, за всеки потребител трябва да се регистрират потребителско име и парола.
Информацията за удостоверяване, необходима за достъп до лична папка (потребителско име и парола), не може да бъде извлечена от Active Directory. Ако е избрано <Използване инф. автент.за вс. потр.>, потребителското име и паролата за влизане в машината с удостоверяване от клавиатурата се регистрират като информацията за удостоверяване за достъп до лична папка.
Нужно е да се използва услуга по вписване, която да поддържа тази функция. За повече информация се свържете с вашия търговец или сервизен представител.
Ако използвате удостоверяване на потребители, конфигурирайте папка в "homeDir", която е потребителски атрибут в Active Directory, като използвате формат "\\host name\folder path".
Регистриране на персонална папка и информация за удостоверяване за всеки потребител
Ако <Метод на спецификация на персон. папка> е зададено на <Регистриране за всеки потребител>, регистрирайте една от следните като персонална папка за всеки потребител. Регистрираните настройки са същите и същата персонална папка е регистрирана, без значение къде е конфигурирана настройката.
<Сканиране и изпращане> <Регистр./ред.на информ. за всеки потребител> <Персонална папка>
<Сканиране и запаметяване> <Мрежа>  <Регистр./ред.на информ. за всеки потребител> <Персонална папка>
<Достъп запм.файлове> <Мрежа> <Регистр./ред.на информ. за всеки потребител> <Персонална папка>
9CX5-0CS