Настройване на връзката чрез WPS режим с натискане на бутон

Ако безжичният ви маршрутизатор поддържа WPS (Wi-Fi Protected Setup) режим с натискане на бутон, можете лесно да настроите връзка с WPS бутона на маршрутизатора.
 (Настр./Регистр.) <Преференции>  <Мрежа>  <Безжична LAN>  <Настройки за безжична LAN>  <Режим WPS Push Button>  натиснете и задръжте WPS бутона на безжичния маршрутизатор
Когато безжичният LAN маршрутизатор бъде открит и конфигурирането завърши, ще се покаже екранът <Свързан.>.
В зависимост от мрежовото устройство е възможно да трябва да натиснете и задържите WPS бутона за 2 секунди или повече. Вижте ръководствата с инструкции за мрежовото устройство за помощ.
Ако безжичният маршрутизатор е настроен да използва WEP удостоверяване, е възможно да не успеете да настроите връзка чрез WPS.
9CX5-03F