Masina väljalülitamine

Selles jaotises kirjeldatakse masina väljalülitamist.
Enne masina väljalülitamist kontrollige masina olekut.
Väljalülitamisel viib seade läbi toimingu mälu või salvestusruumi kaitsmiseks. Võite seadme välja lülitada, kui mõni toiming on aktiivne, aga siis võivad esineda järgmist tüüpi probleemid, mille tõttu võivad andmed kaotsi minna või kahju saada.
Kui kasutate faksi/I-faksi funktsiooni, siis ärge lülitage seadet välja. Kui seade on välja lülitatud, ei saa I-faksi ja faksi dokumente saata ega vastu võtta.
Kui skannimise või printimise ajal lülitada seade välja, võib tekkida paberiummistus.
Ärge lülitage seadet välja, kui lähtestate kõiki andmeid ja seadeid paigaldatud komplektiga Valikandmete salvestuskomplekti. See võib salvestusruumi kahjustada. Kui lülitate põhiseadme toite välja, vajutage nuppu <Printimine> kuval <Avakuva> ja kontrollige, et teadet „See funktsioon pole hetkel saadaval. Seade valmistab ette valikulist salvestusruumi... Oodake hetk, seejärel proovige uuesti.“ ei kuvata. Kõigi andmete/seadete lähtestamine
Toitejuhtme lahtiühendamine
Seadme täielikuks väljalülitumiseks võib kuluda aega. Ärge lahutage seadme toitejuhet enne, kui puutepaneel ja näidikud on kustunud.
Kui toitejuhe ühendatakse lahti enne seda, kui seade on välja lülitunud, võib tekkida tõrge.
Saate seadet välja lülitada Remote UI (Kaugkasutajaliidese) abil. Seadme väljalülitamine/taaskäivitamine
1
Avage toitelüliti kaas ja viige toitelüliti sellesse asendisse „“.
2
Sulgege toitelüliti kaas.
Masina taaskäivitamiseks pärast väljalülitamist oodake vähemalt 10 sekundit ja seejärel lülitage masin tagasi sisse. Kui on lubatud <Peatoite kiirkäivituse seaded>, oodake enne masina taaskäivitamist vähemalt 20 sekundit. <Peatoite kiirkäivituse seaded>
9CY7-00L