Καθαρισμός του κρυστάλλου προστασίας από σκόνη

Όταν εμφανίζονται λευκές γραμμές ή άλλα ελαττώματα στην εκτύπωση ακόμα και μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας σάρωσης, του τροφοδότη και της κύριας μονάδας, ίσως να είναι βρώμικο το κρύσταλλο προστασίας από σκόνη. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να καθαρίσετε το κρύσταλλο προστασίας από σκόνη.
1
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.
Απενεργοποίηση της συσκευής
Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής πριν την απενεργοποιήσετε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακόμη και όταν αυτή εκτελεί μια λειτουργία, αλλά αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας ή καταστροφή των δεδομένων.
2
Ανοίξετε το εμπρός κάλυμμα της κύριας μονάδας.
3
Αφαιρέστε τη ράβδο καθαρισμού.
Η ράβδος καθαρισμού είναι αποθηκευμένη στο μπροστινό κάλυμμα της κύριας μονάδας.
Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού προς τα δεξιά και κατόπιν αφαιρέστε την προς τα πάνω.
4
Τοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού στις οπές για να τις καθαρίσετε.
Τοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού στην οπή, με το σφουγγαράκι που υπάρχει στην άκρη της στραμμένο προς τα κάτω.
Σπρώξτε τη ράβδο καθαρισμού μέχρι τέρμα και έπειτα κουνήστε την προσεκτικά προς τα πίσω και προς τα εμπρός.
Τοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού και στις τέσσερις οπές για να τις καθαρίσετε.
5
Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, τοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού στην αρχική θέση της.
Τοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού στο μπροστινό κάλυμμα της κύριας μονάδας με το άκρο της στην αριστερή πλευρά.
6
Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα της κύριας μονάδας.
7
Συνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Ενεργοποίηση της συσκευής
9CY6-01F