Σημείωση

Λογότυπο IPv6Ready

Η στοίβα πρωτοκόλλου που περιλαμβάνεται σε αυτήν τη συσκευή έχει λάβει το λογότυπο IPv6 Ready, Φάση-2, που έχει οριστεί από το IPv6 Forum.

Πληροφορίες για το προϊόν που απαιτούνται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 801/2013 που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1275/2008

Κατανάλωση ρεύματος του προϊόντος όταν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο και σε κατάσταση αναμονής, με συνδεδεμένες τις θύρες ενσύρματου δικτύου και όλες τις θύρες ασύρματου δικτύου ενεργοποιημένες (εφόσον υπάρχουν και οι δύο τύποι θυρών).
Όνομα Μοντέλου
Κατανάλωση ρεύματος του προϊόντος όταν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο και σε κατάσταση αναμονής
imageRUNNER C3326i
3,0 W ή λιγότερο
Οι παραπάνω τιμές είναι οι πραγματικές τιμές για μία συσκευή, οι οποίες έχουν επιλεγεί τυχαία, και επομένως μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές που ισχύουν για τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Οι προαιρετικές θύρες δικτύου δεν ήταν συνδεδεμένες ή/και ενεργοποιημένες κατά τη μέτρηση.

Οδηγία ΑΗΗΕ και Οδηγία σχετικά με τις μπαταρίες

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)
Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ), την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες (2006/66/ΕΚ) ή/και την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει τις Οδηγίες εκείνες.
Εάν κάποιο χημικό σύμβολο είναι τυπωμένο κάτω από το σύμβολο που φαίνεται παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες, υποδηλώνει ότι κάποιο βαρύ μέταλλο (Hg = Υδράργυρος, Cd = Κάδμιο, Pb = Μόλυβδος) υπάρχει στην μπαταρία ή τον συσσωρευτή σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ισχύον επίπεδο που καθορίζεται στην Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες.
Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗE) και των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ.
Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και εξοικονόμηση χρημάτων
Κατανάλωση ενέργειας και Χρόνος ενεργοποίησης
Το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει μια συσκευή εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και ρυθμιστεί με τρόπο που σας επιτρέπει να μειώσετε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά την τελευταία εκτύπωση τίθεται σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε αυτή την κατάσταση, η συσκευή μπορεί να εκτυπώσει άμεσα, εάν χρειαστεί. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μεταβαίνει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.
Οι συσκευές καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια (Watt) όταν βρίσκονται σε αυτές τις καταστάσεις.
Αν θέλετε να αυξήσετε τον χρόνο ενεργοποίησης ή να απενεργοποιήσετε πλήρως την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, έχετε υπόψη ότι η παρούσα συσκευή μπορεί να ξανατεθεί σε χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας μόνο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ή/ και καθόλου.
Η Canon δεν συνιστά την επέκταση των χρόνων ενεργοποίησης από τις αυτές που έχουν οριστεί ως προεπιλογή.
Energy Star®
Το πρόγραμμα Energy Star® είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα που προωθεί την ανάπτυξη και την αγορά ενεργειακά αποδοτικών μοντέλων, τα οποία βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Τα προϊόντα που πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις του προγράμματος Energy Star® για τα περιβαλλοντικά οφέλη και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης φέρουν το λογότυπο Energy Star®.
Τύποι χαρτιού
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση σε ανακυκλωμένο και μη ανακυκλωμένο χαρτί (πιστοποιημένο από σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης), που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN12281 ή παρόμοιο πρότυπο ποιότητας. Επιπλέον, μπορεί να υποστηρίξει την εκτύπωση σε μέσα βάρους μικρότερου του 64g/m2.
Ελαφρύτερο χαρτί σημαίνει λιγότεροι πόροι και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για τις ανάγκες της εκτύπωσης.
Εκτύπωση διπλής όψης (μόνο για προϊόντα με στάνταρ δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης)
Η εκτύπωση διπλής όψης σάς παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης στις δύο όψεις και, ως εκ τούτου, συμβάλλει στη μείωση της χρήσης πολύτιμων πόρων, μειώνοντας την κατανάλωση χαρτιού.
Η εκτύπωση διπλής όψης ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης και εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης και η Canon συνιστά να μην απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εργασίας σας στην παρούσα συσκευή.

Κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων κασετών γραφίτη

Για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, η Canon προάγει την ανάκτηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων κασετών γραφίτη. Συνεργαστείτε για την ανάκτηση κασετών γραφίτη (επαναχρησιμοποίηση πόρων). Για λεπτομέρειες σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση πόρων, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Canon:
global.canon/ctc
Κατά την απόρριψη των κασετών γραφίτη, συσκευάστε τες στην αρχική τους συσκευασία για να αποτρέψετε τη διασπορά γραφίτη και απορρίψτε τις κασέτες σύμφωνα με τις οδηγίες της τοπικής αρχής.

Εγκατάσταση

Εάν διαπιστώσετε ότι η λειτουργία της συσκευής είναι θορυβώδης σε ορισμένους τρόπους λειτουργίας ή λόγω του περιβάλλοντος χώρου, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ξεχωριστή τοποθεσία από το γραφείο σας.
Μπορεί να δημιουργηθούν σταγόνες νερού (υγροποίηση) στο εσωτερικό της συσκευής, αν ο χώρος στον οποίο είναι εγκατεστημένη η συσκευή θερμανθεί απότομα, καθώς ή αν η συσκευή μετακινηθεί από έναν ψυχρό, ξηρό χώρο σε έναν θερμό, υγρό χώρο. Η χρήση της συσκευής υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα, όπως εμπλοκές χαρτιού, κακή ποιότητα εκτύπωσης ή βλάβες. Αφήστε τη συσκευή να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος για τουλάχιστον δύο ώρες πριν από τη χρήση.
Τα μηχανήματα με συσκευές αποθήκευσης, όπως σκληρό δίσκο, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, όταν χρησιμοποιούνται σε υψηλό υψόμετρο (3.000 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας ή μεγαλύτερο).

Εμπορικά σήματα

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
Οι επωνυμίες Adobe, Acrobat και Reader είναι σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.

Τα Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X και Safari είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Τα Google Chrome, Chrome OS, Chromebook και Android είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org).
All rights reserved.
Το Java είναι σήμα κατατεθέν της Oracle ή/και των θυγατρικών της.
Το λογότυπο PostScript και τα Adobe και PostScript είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Το λογότυπο PDF είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Adobe Systems Incorporated στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.
Η επωνυμία McAfee και το λογότυπο McAfee είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της McAfee LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Copyright © 2018 McAfee LLC
Όλες οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων που εμφανίζονται στο παρόν έγγραφο είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Δήλωση Αποποίησης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η CANON INC. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΡΗΤΗ Ή ΜΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΧΡΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Η CANON INC. ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Εάν δεν μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο σε μορφή PDF, κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader από τον ιστότοπο της Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Copyright

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των περιεχομένων αυτού του εγγράφου στο σύνολό τους ή μέρος αυτών χωρίς προηγούμενη άδεια.
V_230207
9CY6-006