Έναρξη συγχρονισμού ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε το Remote UI για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις για την έναρξη του συγχρονισμού και ξεκινήστε τον συγχρονισμό. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για την καταχώριση.

Συγχρονισμός προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τη συσκευή-πελάτη.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Synchronize Custom Settings] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Change Connection Destination...].
4
Καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
[Service]
Επιλέξτε [Start].
[ Destination Server Address:]
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή της συσκευής-διακομιστή. Κατά τον καθορισμό του αριθμού θύρας, πρέπει να οριστεί το «8443». Ο αριθμός θύρας μπορεί να παραλειφθεί. Αν το πεδίο μείνει κενό, εντοπίζεται αυτόματα η συσκευή-διακομιστής.
Παραδείγματα ρυθμίσεων (IPv4):
Με χρήση διεύθυνσης IP: 192.168.18.138
Με χρήση ονόματος κεντρικού υπολογιστή: v4.server.canon.com
Παραδείγματα ρυθμίσεων (IPv6):
Με χρήση διεύθυνσης IP: fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc
Με χρήση ονόματος κεντρικού υπολογιστή: v6.server.canon.com
Κατά τον καθορισμό του αριθμού θύρας: [fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
[Search Depth (Router):]
Εισαγάγετε τον αριθμό των δρομολογητών μέσω των οποίων θα γίνεται η επικοινωνία. Αν αυτή η τιμή είναι πολύ μικρή, η συσκευή-διακομιστής ενδεχομένως να μην εντοπιστεί με τον εντοπισμό δικτύου. Εάν δεν θέλετε να επικοινωνείτε μέσω δρομολογητών, καθορίστε την τιμή «1».
[User Account ID for Authentication:]/[New Password:]
Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης ενός λογαριασμού χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή ώστε να τον χρησιμοποιήσει η συσκευή ως συσκευή-διακομιστή.
[Allow custom settings to be applied during operation]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που θα εμφανίζει τις ρυθμίσεις <Αλλαγή Γλώσσας/Πληκτρολογίου>, <Προσβασιμότητα>, και <Ρυθμίσεις Προσωπικού SSID και Κλειδιού Δικτύου> όταν είναι δυνατό, αν δεν ήταν δυνατή η εμφάνισή τους αμέσως μετά τη σύνδεση.
Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ο συγχρονισμός μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς να εκτελεστεί το βήμα 4.
Όταν οι συσκευές που θα συγχρονιστούν ανήκουν στον ίδιο δρομολογητή.
Όταν η επιλογή <Χρήση Πιστοποίησης Χρήστη> έχει οριστεί σε <On> στη συσκευή-διακομιστή (βλ. <Χρήση Πιστοποίησης Χρήστη>)και η πιστοποίηση χρηστών έχει οριστεί ως η υπηρεσία σύνδεσης (βλ. Αλλαγή Υπηρεσιών Σύνδεσης)
Όταν δεν εισάγεται τίποτα στο πεδίο [User Account ID for Authentication:] στις συσκευές-πελάτες (το στοιχείο είναι κενό)
Όταν η υπηρεσία συγχρονισμού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ξεκινά στη συσκευή-διακομιστή (αν η συσκευή είναι συσκευή διακομιστής-πελάτης, η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει με την ταυτόχρονη εκκίνηση της υπηρεσίας διακομιστή και της υπηρεσίας πελάτη)
Όταν υπάρχει μόνο μία συσκευή-διακομιστής για τον συγχρονισμό των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων στο ίδιο δίκτυο
Η συσκευή-πελάτης δεν μπορεί να συνδεθεί μέσω αναζήτησης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4 για τη διεύθυνση διακομιστή προορισμού.
Αν οι ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής-διακομιστή περιλαμβάνουν IPv4 και IPv6 ταυτόχρονα, δίνεται προτεραιότητα στο IPv6 και το IPv4 είναι απενεργοποιημένο στη συσκευή-πελάτη
Αν η κύρια γραμμή χρησιμοποιείται για τις ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής-διακομιστή και η δευτερεύουσα γραμμή χρησιμοποιείται για τις ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής-πελάτη
Αν η δευτερεύουσα γραμμή χρησιμοποιείται για τις ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής-διακομιστή, καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
Συσκευή διακομιστή και πελάτη: Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της κύριας γραμμής ή του τοπικού κεντρικού υπολογιστή ως διεύθυνση του διακομιστή προορισμού.
Συσκευή-πελάτης: Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της δευτερεύουσας γραμμής της συσκευής-διακομιστή ως διεύθυνση του διακομιστή προορισμού.
5
Κάντε κλικ στην επιλογή [Change].
6
Επανεκκινήστε τη συσκευή. Απενεργοποίηση/Επανεκκίνηση της συσκευής
Συνεχίστε τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων συγχρονισμού στη συσκευή με τη λειτουργία διακομιστή.
Έλεγχος του ημερολογίου επικοινωνιών για συγχρονισμό
Μπορείτε να ελέγξετε το ημερολόγιο επικοινωνιών από την οθόνη για τον συγχρονισμό προσαρμοσμένων ρυθμίσεων. Το ημερολόγιο μπορεί επίσης να ληφθεί ως αρχείο.
Η «προειδοποίηση» καταγράφεται ως το επίπεδο όπου η συσκευή-διακομιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει προσωρινά.
Το «σφάλμα» καταγράφεται ως το επίπεδο όπου ο μέγιστος όγκος δεδομένων που μπορούν να καταχωριστούν έχει ξεπεραστεί ή αποτύχει η πιστοποίηση με τη συσκευή-διακομιστή.
Απλές ρυθμίσεις συγχρονισμού
Ο συγχρονισμός προσαρμοσμένων ρυθμίσεων μπορεί να ξεκινήσει από τον πίνακα ελέγχου για πολυμηχανήματα Canon που ανήκουν στον ίδιο δρομολογητή.
Για συσκευή-πελάτη:
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  ορίστε την επιλογή <Συγχρονισμός Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων (Πελάτης)> σε <Ενεργοποίηση>.
Η πιστοποίηση χρήστη πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ως η μέθοδος πιστοποίησης.
Σημείωση για την ακύρωση του συγχρονισμού
Όταν η συσκευή-πελάτης ακυρώνει τον συγχρονισμό των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων, δεν θα μπορεί να ανακτήσει τις ρυθμίσεις για κάθε χρήστη που είναι καταχωρισμένος στη συσκευή-διακομιστή. Επομένως, σημειώστε ότι τα εξατομικευμένα δεδομένα μιας συσκευής που ήταν συσκευή-πελάτης ενδεχομένως να μην έχουν τα τελευταία δεδομένα μετά την ακύρωση του συγχρονισμού των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων.
9CY6-0FS