Χρήση του ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

Σε ένα περιβάλλον που χρησιμοποιεί το ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, είναι δυνατόν να οριστούν οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για κάθε επίπεδο δικαιωμάτων πρόσβασης (ρόλο), καθώς και να δημιουργηθούν νέοι ρόλοι. Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται ακριβέστερος έλεγχος στη διαχείριση των χρηστών, καθώς έχετε τη δυνατότητα να ορίζετε ποιες λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες για κάθε επιμέρους χρήστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να απαγορεύσετε στον χρήστη Α να παράγει αντίγραφα, ενώ να επιτρέψετε στον χρήστη Β να χρησιμοποιεί όλες τις λειτουργίες. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες του ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Χρήση ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <On>  <OK>  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  (Ρυθμ./Αποθήκ.) <ΕφαρμΑλλαγΡυθμ>  <Ναι>
Αν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε <On>, η επιλογή <Χρήση Πιστοποίησης Χρήστη> στην περιοχή Ρυθμίσεις/Αποθήκευση ορίζεται επίσης σε <On>. Για να ορίσετε το <Χρήση Πιστοποίησης Χρήστη> σε <Off>, ορίστε πρώτα αυτή τη ρύθμιση σε <Off>.
Εάν ορίσετε αυτήν τη λειτουργία σε <On>, απενεργοποιούνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις στην περιοχή Ρυθμίσεις/Αποθήκευση.
Ρύθμιση PIN για το βιβλίο διευθύνσεων
Περιορισμός νέων προορισμών
Ακόμη κι αν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση από <Off> σε <On>, οι ακόλουθες ρυθμίσεις στην περιοχή Ρυθμίσεις/Αποθήκευση δεν επανέρχονται αυτόματα στις προηγούμενες τιμές τους. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα.
Ρύθμιση PIN για το βιβλίο διευθύνσεων
Περιορισμός νέων προορισμών
Παρόμοιοι περιορισμοί μπορούν να τεθούν και για τους ρόλους που χρησιμοποιούν το ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Για πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος και με τη μέθοδο δημιουργίας/επεξεργασίας ρόλων, ανατρέξτε στο ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Οδηγός Διαχειριστή.
9CY6-0CU