Διαγραφή πληροφοριών ρυθμίσεων χρήστη

Μπορείτε να διαγράψετε περιττές πληροφορίες ρυθμίσεων χρήστη. Οι πληροφορίες ρυθμίσεων χρήστη είναι ένας τύπος πίνακα που περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με το πού και ποιες ρυθμίσεις έχουν διαμορφωθεί για τους χρήστες. Οι πληροφορίες ρυθμίσεων καταχωρίζονται αυτόματα, ενώ κάποιες πληροφορίες ρυθμίσεων πρέπει να διαγράφονται χειροκίνητα, καθώς παραμένουν ακόμη κι αν ο χρήστης διαγραφεί. Για να διαγράψετε πληροφορίες ρυθμίσεων χρήστη, συνδεθείτε στο Remote UI με δικαιώματα διαχειριστή.
Μπορείτε επίσης να ορίσετε να γίνεται αυτόματη διαγραφή πληροφοριών ρυθμίσεων χρήστη όταν έχει καταχωριστεί ο μέγιστος δυνατός όγκος πληροφοριών. <Ενέργεια σε Υπέρβαση Μέγιστου Αριθμού Χρηστών>
Για πληροφορίες σχετικά με τον μέγιστο όγκο πληροφοριών ρυθμίσεων χρήστη που μπορούν να καταχωριστούν, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συστήματος.
Οι πληροφορίες ρυθμίσεων χρήστη που μπορεί η Διαχείριση πληροφοριών ρυθμίσεων χρήστη να συνδέσει με την Πιστοποίηση χρηστών είναι οι εξής:
Πληροφορίες για keychain (Διαχείριση χρηστών)
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [User Setting Information Management Service] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Διαγράψτε τις πληροφορίες ρυθμίσεων χρήστη.
Διαγραφή των πληροφοριών ρυθμίσεων για όλους τους χρήστες
Κάντε κλικ στην επιλογή [Delete All User Setting Information]  [Yes].
Διαγραφή των πληροφοριών ρυθμίσεων για μεμονωμένους χρήστες
1
Κάντε κλικ στην επιλογή [Select User and Delete Setting Information].
2
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τον χρήστη του οποίου τις πληροφορίες ρυθμίσεων θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο [Delete]  [Yes].
Διαγραφή των κοινόχρηστων πληροφοριών ρυθμίσεων για όλους τους χρήστες
Κάντε κλικ στην επιλογή [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Yes].
Διαγραφή των πληροφοριών ρυθμίσεων για όλες τις ομάδες χρηστών
Κάντε κλικ στην επιλογή [Delete All User Group Setting Information]  [Yes].
Διαγραφή των πληροφοριών ρυθμίσεων για μεμονωμένες ομάδες χρηστών
1
Κάντε κλικ στην επιλογή [Select User Group and Delete Setting Information].
2
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ομάδα χρηστών της οποίας τις πληροφορίες ρυθμίσεων θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο [Delete]  [Yes].
Οι αλλαγμένες πληροφορίες ρυθμίσεων χρήστη ενεργοποιούνται μετά την επανεκκίνηση της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να διαγραφούν οι παλιές πληροφορίες ρυθμίσεων χρήστη. Περιμένετε λίγο και πραγματοποιήστε επανεκκίνηση της συσκευής.
9CY6-0CW