Αποθήκευση διακομιστή LDAP

Σε περιβάλλοντα στα οποία χρησιμοποιείται διακομιστής LDAP, μπορείτε να αναζητήσετε αριθμούς φαξ και διευθύνσεις e-mail που έχουν καθοριστεί ως προορισμοί από τη συσκευή και έχουν αποθηκευτεί στο βιβλίο διευθύνσεων της συσκευής.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως πέντε διακομιστές LDAP.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Ορισμός Προορισμού>  <Αποθήκευση Διακομιστή LDAP>.
3
Καταχωρίστε τον διακομιστή LDAP.
1
Πατήστε <Αποθήκευση>.
2
Καταχωρίστε τις απαραίτητες πληροφορίες.
<Όνομα Διακομιστή>
Καταχωρήστε μια ονομασία για τον διακομιστή LDAP.
<Διεύθυνση Διακομιστή>
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα συστήματος του διακομιστή LDAP χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (Παράδειγμα: «ldap.example.com»).
<Διεύθυνση Διακομιστή> και DNS
Για την αποφυγή σφαλμάτων, προσέξτε τα ακόλουθα, κατά την αναζήτηση προορισμού από τη συσκευή στον διακομιστή LDAP.
Κατά την εισαγωγή της διεύθυνσης IP, ελέγξτε αν ο διακομιστής DNS που μπορεί να χρησιμοποιηθεί υποστηρίζει μόνο αναζήτηση προς τα εμπρός. Όταν ο διακομιστής DNS υποστηρίζει μόνο αναζήτηση προς τα εμπρός, πατήστε <Μη χρήση> ή <Χρήση> στο <Πληροφορίες Πιστοποίησης> στο βήμα 4. Κατά την επιλογή του <Χρήση (Πιστοπ. Ασφάλειας)>, βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DNS υποστηρίζει αντίστροφη αναζήτηση.
<ΘέσηΈναρξης Αναζήτησης>
Καθορίστε το σημείο έναρξης της αναζήτησης στο δέντρο καταλόγου του διακομιστή LDAP.
Για το LDAPv3, μπορείτε να παραλείψετε τη ρύθμιση, επειδή η συσκευή ανακτά αυτόματα τη ρύθμιση του διακομιστή. Για το LDAPv2, να καθορίζετε πάντοτε το σημείο.
Είσοδος στη διαμόρφωση <ΘέσηΈναρξης Αναζήτησης>
Όταν χρησιμοποιείτε Windows Server, καταχωρίστε το όνομα τομέα του Active Directory σε μονάδες συμβολοσειρών που διαχωρίζονται με μια τελεία «.». Προσθέστε «DC=» για κάθε μονάδα και διαχωρίστε τις μονάδες με κόμματα «,».
Παράδειγμα: Εάν το όνομα τομέα είναι «john.example.com», εισαγάγετε «DC=john,DC=example,DC=com».
Εάν χρησιμοποιείτε το Lotus Notes Domino, εισαγάγετε το όνομα πιστοποίησης κόμβου του δέντρου καταλόγου (dn) με τη μορφή «cn=user1,ou=team1,ou=salesdept,o=canon».
3
Πατήστε <Επόμενο>.
4
Καταχωρίστε τις απαραίτητες πληροφορίες.
<Χρήση TLS>
Για να κωδικοποιήσετε την επικοινωνία από/προς τον διακομιστή LDAP χρησιμοποιώντας TLS, πατήστε <On>.
<Αριθμός Θύρας>
Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με/από τον διακομιστή LDAP.
<Χρόνος Αναμονής Αναζ.>
Καθορίστε τη διάρκεια της αναζήτησης σε δευτερόλεπτα.
<Μέγιστος Αρ. Δ/νσεων>
Καθορίστε σε πόσους προορισμούς μπορείτε να πραγματοποιηθεί αναζήτηση.
5
Πατήστε <Επόμενο>.
4
Καθορίστε τις πληροφορίες πιστοποίησης.
Καθορίστε τις μεθόδους πιστοποίησης ανάλογα με τις ρυθμίσεις του διακομιστή LDAP.
Μπορείτε να ελέγξετε τη σύνδεση πατώντας <Έλεγχος Σύνδεσης> μετά τον καθορισμό των ρυθμίσεων.
Πιστοποίηση με χρήση των πληροφοριών σύνδεσης
Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιούνται ως πληροφορίες πιστοποίησης.
Πιστοποίηση με κωδικοποιημένα δεδομένα
Η πιστοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται με ασφάλεια μέσω κωδικοποίησης της ανταλλαγής δεδομένων. Όταν χρησιμοποιείται αυτό το μέτρο, ή έκδοση LDAP και οι πληροφορίες κωδικού χαρακτήρων ορίζονται σε <έκδ.3(UTF-8)>. Η ώρα της συσκευής και του διακομιστή LDAP πρέπει να συγχρονιστούν.
Ανώνυμη πιστοποίηση χωρίς χρήση πληροφοριών σύνδεσης
9CY6-044