Ρύθμιση της σύνδεσης με επιλογή ασύρματου δρομολογητή

Μπορείτε να αναζητήσετε τους ασύρματους δρομολογητές που είναι διαθέσιμα για σύνδεση και να επιλέξετε έναν από την οθόνη της συσκευής. Εάν το πρότυπο ασφαλείας για τον δρομολογητή ασύρματου LAN σας είναι WEP, WPA/WPA2-PSK ή WPA3-SAE, εισαγάγετε ένα κλειδί WEP ή το PSK ως κλειδί δικτύου. Ελέγξτε και καταγράψτε εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με το SSID, το κλειδί δικτύου, το πρότυπο ασφαλείας ή τη μέθοδο πιστοποίησης/κρυπτογράφησης κ.λπ. Έλεγχος του SSID και του κλειδιού δικτύου
Ρυθμίσεις ασφαλείας
Εάν η ασύρματη σύνδεση έχει ρυθμιστεί με επιλογή ασύρματου δρομολογητή, η μέθοδος πιστοποίησης WEP ορίζεται σε <Ανοικτό Σύστημα> ή η μέθοδος κρυπτογράφησης WPA/WPA2-PSK και WPA3-SAE ορίζεται σε <Αυτ.> (AES-CCMP ή TKIP). Αν θέλετε να επιλέξετε <Κοινόχρηστο Κλειδί> για την πιστοποίηση WEP ή <AES-CCMP> για την κρυπτογράφηση WPA/WPA2-PSK και WPA3-SAE, πρέπει να ρυθμίσετε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας το <Εισαγωγή Χειροκίνητα>. Ρύθμιση σύνδεσης με καθορισμό αναλυτικών ρυθμίσεων
Εάν το πρότυπο ασφαλείας για τον δρομολογητή ασύρματου LAN σας είναι WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, η μέθοδος κρυπτογράφησης ορίζεται σε AES-CCMP. Επιπλέον, καθορίστε τις ρυθμίσεις πιστοποίησης IEEE 802.1X της συσκευής πριν από τη σύνδεση στο ασύρματο LAN. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων πιστοποίησης IEEE 802.1X
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ασύρματο LAN>  <Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN>  <Άλλα (Ορισμός Χειροκίνητα)>.
3
Πατήστε <Επιλ. Σημείου Πρόσβασης>.
Η συσκευή ξεκινά την αναζήτηση για διαθέσιμους ασύρματους δρομολογητές.
4
Επιλέξτε ασύρματο δρομολογητή και συνδεθείτε σε αυτόν.
Εάν η ρύθμιση ασφαλείας για τον δρομολογητή ασύρματου LAN σας είναι WEP, WPA/WPA2-PSK ή WPA3-SAE
1
Επιλέξτε δρομολογητή ασύρματου LAN και πατήστε <OK>.
2
Πατήστε <Κλειδί WEP> ή <Κλειδί Κρυπτογράφ.> και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το κλειδί δικτύου.
3
Πατήστε <OK>.
Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, θα εμφανιστεί η οθόνη <Σε σύνδεση.>.
Εάν η ρύθμιση ασφαλείας για τον δρομολογητή ασύρματου LAN σας είναι διαφορετική από WEP, WPA/WPA2-PSK ή WPA3-SAE
1
Επιλέξτε δρομολογητή ασύρματου LAN και πατήστε <OK>.
Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, θα εμφανιστεί η οθόνη <Σε σύνδεση.>.
9CY6-03J