Ρύθμιση της σύνδεσης με τη χρήση της κατάστασης πατήματος ενός κουμπιού για WPS

Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει το WPS (Wi-Fi Protected Setup), μπορείτε να ρυθμίσετε μία σύνδεση εύκολα με το κουμπί WPS.
 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ασύρματο LAN>  <Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN>  <Κατάσταση WPS: Πίεση Πλήκτρου>  πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί WPS στον ασύρματο δρομολογητή.
Όταν εντοπιστεί ο δρομολογητής ασύρματου LAN και ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, θα εμφανιστεί η οθόνη <Σε σύνδεση.>.
Ανάλογα με τη συσκευή δικτύου, ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί WPS για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Για βοήθεια, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών της συσκευής δικτύου σας.
Εάν έχει επιλεγεί χρήση πιστοποίησης WEP από τον ασύρματο δρομολογητή, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ρύθμιση σύνδεσης μέσω WPS.
9CY6-03F