Aparato išjungimas

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip išjungti aparatą.
Prieš išjungdami aparatą, patikrinkite aparato veikimo būseną.
Išjungiant aparatą, jis atlieka procedūrą, reikalingą atminčiai ar saugyklai apsaugoti. Galite išjungti aparatą, kol procesas yra aktyvus, tačiau gali kilti toliau nurodytų tipų problemų, dėl kurių galite prarasti arba sugadinti duomenis.
Neišjunkite aparato, jei naudojate fakso arba internetinio fakso funkciją. Kai aparatas yra išjungtas, internetinių faksogramų arba faksogramų negalima siųsti ir priimti.
Jei nuskaitymo arba spausdinimo metu aparatas išjungiamas, gali įstrigti popierius.
Neišjunkite aparato, kai inicializuojami visi duomenys bei parametrai ir aparate yra įdiegtas Pasirinktinis duomenų saugojimo priemonių komplektas. Tai gali sugadinti saugyklą. Kai išjungiate aparato maitinimą, paspauskite <Spausdinti> ekrane <Pagrindinis> ir įsitikinkite, kad nerodomas pranešimas „Ši funkcija šiuo metu negalima. Aparatas ruošia pasirinktinę saugyklą... Luktelėkite ir bandykite dar kartą.“. Visų duomenų / parametrų inicijavimas
Maitinimo laido atjungimas
Gali praeiti šiek tiek laiko, kol aparatas visiškai išsijungs. Neištraukite maitinimo laido iš elektros tinklo lizdo, kol neužges jutiklinis ekranas ir indikatorius.
Atjungus maitinimo laidą prieš išjungiant mašiną, gali įvykti gedimas.
Aparatą galite išjungti naudodami „Remote UI“. Aparato išjungimas / paleidimas iš naujo
1
Atidarykite maitinimo jungiklio dangtelį ir paspauskite maitinimo jungiklį link „“.
2
Uždarykite maitinimo jungiklio dangtelį.
Norėdami iš naujo paleisti aparatą, išsijungus sistemai palaukite bent 10 sekundžių, o tada vėl įjunkite aparatą. Jei suaktyvinta <Maitinimo šaltinio sparč. paleisties parametr.>, prieš iš naujo paleisdami aparatą palaukite bent 20 sekundžių. <Maitinimo šaltinio sparč. paleisties parametr.>
9CYW-00L