Pastaba

„IPv6Ready“ logotipas

Šiame aparate įdiegtiems protokolams suteiktas „IPv6 Ready“ logotipas („Phase-2“), kurį įkūrė „IPv6“ forumas.

Produkto informacija, reikalinga remiantis KOMISIJOS REGLAMENTU (ES) Nr. 801/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1275/2008

Gaminio energijos sąnaudos, kai gaminys veikia tinklo laukimo režimu, jei laidinio tinklo prievadai prijungti, o visi belaidžio tinklo prievadai suaktyvinti (jei jie prieinami tuo pačiu metu).
Modelio pavadinimas
Energijos sąnaudos, kai gaminys veikia tinklo laukimo režimu
imageRUNNER C3326i
3,0 W arba mažiau
Prieš tai nurodyta (-os) reikšmės (-ės) yra atsitiktiniu būdu pasirinktos faktinės vieno aparato reikšmės, todėl gali skirtis nuo naudojamo aparato reikšmių. Atliekant matavimą, papildomi tinklo prievadai neprijungti ir (arba) nesuaktyvinti.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų bei baterijų direktyvos

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)
Šie simboliai reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į buitines atliekas, kaip reikalaujama WEEE Direktyvoje (2012/19/ES) ir Baterijų direktyvoje (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies nacionaliniuose įstatymuose, kuriais šios Direktyvos yra įgyvendinamos.
Jeigu cheminio ženklo simbolis yra nurodytas žemiau šio ženklo, tai reiškia, kad vadovaujantis Baterijų direktyvą, baterijų ar akumuliatorių sudėtyje yra sunkiųjų metalų (Hg = gyvsidabrio, Cd = kadmio, Pb = švino), kurių koncentracija viršija Baterijų direktyvoje nurodytas leistinas ribas.
Šį gaminį reikia pristatyti į specialųjį surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate naują panašų gaminį, arba į specialiąją surinkimo vietą, kurioje perdirbamos elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos bei naudotos baterijos ir akumuliatoriai. Dėl netinkamo šio tipo atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka ir iškilti grėsmė žmogaus sveikatai dėl galimai kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga.
Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti gamtinius išteklius.
Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų tvarkymo bendrovė, sertifikuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės. Taip pat siūloma apsilankyti interneto svetainėje www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Aplinkosaugos informacija

Poveikio aplinkai sumažinimas taupant pinigus
Energijos sąnaudos ir aktyvinimo laikas
Aparato sunaudojamos energijos kiekis priklauso nuo aparato naudojimo. Šis gaminys sukurtas ir sukonfigūruotas taip, kad būtų galima taupyti sunaudojamą energiją. Atspausdinus paskutinį puslapį įjungiamas parengties režimas. Prireikus, šiuo režimu dirbantis aparatas gali iš karto pradėti spausdinimą. Jeigu aparatas kurį laiką nenaudojamas, įjungiamas energijos taupymo režimas.
Veikdamas šiais režimais įrenginys sunaudoja mažiau energijos (vatais).
Jeigu norite nustatyti ilgesnį aktyvumo laiką arba pageidaujate visiškai išjungti energijos taupymo režimą, atkreipkite dėmesį, kad įrenginys pradės naudoti mažiau energijos praėjus ilgesniam laikui arba išvis to nedarys.
„Canon“ nerekomenduoja nustatyti aktyvumo laiko ilgesnio už numatytą optimalų nustatymą.
Energy Star®
„Energy Star®“ programa yra savanorystės pagrindais pagrįsta schema, skirta skatinti kurti ir pirkti efektyviai energiją naudojančius prietaisus taip mažinant poveikį aplinkai.
Produktai, atitinkantys griežtus programos „Energy Star®“ reikalavimus aplinkosaugos ir energijos vartojimo srityse, žymimi „Energy Star®“ logotipu.
Popieriaus tipai
Šis aparatas gali būti naudojamas spausdinant ant perdirbto ir naujo popieriaus (sertifikuoto pagal aplinkos apsaugos schemą), atitinkančio EN12281 ar panašų kokybės standartą. Be to, jis gali spausdinti ant popieriaus, kurios svoris siekia tik 64g/m2.
Spausdinant ant lengvesnio popieriaus taupomi ištekliai ir mažinamas poveikis aplinkai.
Dvipusis spausdinimas (tik standartiniai dvipusio spausdinimo gaminiai)
Dvipusio spausdinimo galimybė leidžia automatiškai spausdinti ant abiejų lapo pusių, todėl mažinamas vertingų išteklių naudojimas, nes sunaudojama mažiau popieriaus.
Dvipusio spausdinimo funkcija automatiškai buvo įjungta konfigūruojant ir diegiant tvarkyklę, o „Canon“ primygtinai rekomenduoja šios funkcijos neišjungti. Naudojant šį gaminį, rekomenduojama visada naudoti dvipusio spausdinimo funkciją, kad būtų sumažintas poveikis aplinkai.

Panaudotų dažomųjų miltelių kasečių išmetimas

Siekdama saugoti aplinką ir efektyviau išnaudoti išteklius, įmonė „Canon“ skatina panaudotų dažomųjų miltelių kasečių pakartotinį naudojimą ir perdirbimą. Prisidėkite prie dažomųjų miltelių kasečių pakartotinio naudojimo (pakartotinio išteklių naudojimo). Išsami informacija apie pakartotinį išteklių naudojimą pateikta „Canon“ svetainėje:
global.canon/ctc
Kai išmetate dažomųjų miltelių kasetes, supakuokite jas į originalią pakuotę, kad dažomieji milteliai nepasklistų, ir išmeskite kasetes pagal vietos valdžios nurodymus.

Įrengimas

Jei dėl jūsų aplinkos ar kai kurių veikimo režimų naudojimo aparatas veikia triukšmingai, rekomenduojama aparatą įrengti nuo biuro atskirtoje vietoje.
Jei patalpa, kurioje sumontuotas aparatas, greitai įšildoma arba aparatas perkeliamas iš šaltos, sausos vietos į šiltą, drėgną vietą, jo viduje gali susiformuoti vandens lašeliai (kondensatas). Naudojant aparatą tokiomis sąlygomis, gali kilti problemų, tokių kaip popieriaus strigtys, bloga spausdinimo kokybė ar gedimai. Prieš naudodami aparatą, leiskite jam mažiausiai dvi val. prisitaikyti prie aplinkos temperatūros ir drėgnumo.
Kai aparatai su saugojimo įrenginiais, pvz., standžiaisiais diskais, naudojami aukščiau nei 3000 metrų virš jūros lygio, jie gali veikti netinkamai.

Prekių ženklai

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
„Adobe“, „Acrobat“ ir „Reader“ yra „Adobe Systems Incorporated“ registruotieji prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
„Apple“, „Bonjour“, „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Mac“, „macOS“, „OS X“ ir „Safari“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.
„Google Chrome“, „Chrome“ OS, „Chromebook“ ir „Android“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.
Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org).
All rights reserved.
„Java“ yra „Oracle“ ir (arba) patronuojamųjų įmonių prekės ženklas.
„Adobe“, „PostScript“ ir „PostScript“ logotipas yra „Adobe Systems Incorporated“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
PDF logotipas yra korporacijos „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklas arba įregistruotasis prekių ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.
„McAfee“ ir „McAfee“ logotipas yra „McAfee LLC“ prekių ženklai arba įregistruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. Visi kiti prekių ženklai ir įregistruotieji prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Autoriaus teisės © 2018 m. „McAfee LLC“
Visi šiame dokumente esantys prekių ir gaminių pavadinimai yra registruotieji prekių ženklai arba atitinkamų savininkų prekių ženklai.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Atsakomybės apribojimas

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo.
„CANON INC.“ NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ DĖL ŠIOS MEDŽIAGOS, IŠSKYRUS NURODYTAS ŠIAME DOKUMENTE, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, TINKAMUMO RINKODARAI, PREKYBAI AR KONKREČIAM TIKSLUI ARBA NEPAŽEIDŽIAMUMO GARANTIJAS. „CANON INC.“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETYČINĘ AR ŠALUTINĘ ŽALĄ, NUOSTOLIUS AR IŠLAIDAS, PATIRTAS DĖL ŠIOS MEDŽIAGOS NAUDOJIMO.
Jei negalite peržiūrėti vadovo PDF formatu, atsisiųskite „Adobe Acrobat Reader“ iš „Adobe Systems“ svetainės (https://get.adobe.com/reader/).

Autorių teisės

Draudžiama atkurti visą šio dokumento turinį arba jo dalį be išankstinio sutikimo.
V_230207
9CYW-006