Puhkerežiimi aktiveerimine

Puhkerežiimi funktsioon vähendab energiatarbimist, lülitades ajutiselt välja seadme mõningad sisetoimingud. Seadme puhkerežiimi lülitamiseks vajutage lihtsalt juhtpaneeli nuppu  (Energiasäästurežiim). Kui seade on puhkerežiimis, lülitub puuteekraan välja ja süttib märgutuli  (Energiasäästurežiim). Juhtpaneel
Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul (nt öösel), siis vajutage nuppu  (Energiasäästurežiim).
Ettevaatusabinõuna lülitage seade puhkerežiimi.
Sõltuvalt seadme tööolekust ja tingimustest ei pruugi seade lülituda puhkerežiimi.
Töötlemise/andmete märgutuli vilgub või jääb roheliselt põlema isegi siis, kui seade on lülitunud puhkerežiimi.
Puhkerežiimist väljumine
Seade väljub puhkerežiimist, kui tehakse üks järgmistest toimingutest:
Kui vajutatakse juhtpaneeli nuppu (Energiasäästurežiim)*1
kui originaaldokumendid on asetatud sööturisse;
kui avatakse söötur;
kui universaalsalve sisestatakse / universaalsalvest eemaldatakse paber*1;
kui mõni seadme kate avatakse/suletakse*1;
*1 Mõned seadme mudelid ei toeta seda funktsiooni.
Automaatse puhkerežiimi taimeri määramine
Saate kasutada seadet <Automaatse puhkerežiimi aeg> seadme automaatseks puhkerežiimi lülitamiseks. Kui soovite muuta aega, mille möödumisel seade läheb puhkerežiimi, järgige allpool toodud juhiseid.
 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Taimeri/energia seaded>  <Automaatse puhkerežiimi aeg>   või , et määrata aeg, mille möödumisel seade läheb automaatselt puhkerežiimi  <OK>.
Saate määrata ajavahemiku, millal seade automaatselt eri nädalapäevadel puhkerežiimi lülitub. <Iganädalase puhkerežiimi taimeri seaded>
Energiatarve väljalülitunud olekus
Saate määrata, kui palju seade tarbib energiat puhkerežiimis. Järgige puhkerežiimi energiatarbe määramiseks alltoodud juhiseid.
 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Taimeri/energia seaded>  määrake <Energiatarve puhkerežiimis> olekusse <Madal> või <Kõrge>.
Kui traadita kohtvõrku kasutatakse ka puhkerežiimis
Määrake säte <Energiatarve puhkerežiimis> olekusse <Kõrge>. <Energiatarve puhkerežiimis>
Määratud ajal puhkerežiimist väljumine
Saate seadistada nii, et seade väljub puhkerežiimist määratud ajal. Kui soovite määrata seadmele puhkerežiimist väljumise aja, siis tehke järgmist.
 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Taimeri/energia seaded>  <Puhkerežiimist väljumise aja seaded>  valige aeg, mis peab mööduma enne seadme automaatset puhkerežiimist väljumist.
9XUH-04L