Регистриране на група в бутон за бързо набиране

Дестинациите, регистрирани в бутони за бързо набиране, могат да се комбинират в група и да се регистрират като една-единствена дестинация.
1
Натиснете <Настройки Дест./Препр.>. Екран <Начало>
2
Натиснете <Регистр. на бут. за съкр. набир.>.
3
Изберете бутона за бързо набиране, който искате да регистрирате, и натиснете <Рег./Редакт.>.
4
Натиснете <Групиране>.
5
Натиснете <Име>  въведете името на групата и натиснете <OK>.
6
Натиснете <Име бут. съкр.наб.>  въведете името на бутона за бързо набиране, което да се показва, и натиснете <OK>  <Напред>.
7
Изберете дестинациите, които искате да регистрирате в група.
Натиснете <Добав.с бут. за скр.наб.>  изберете дестинацията натиснете <OK>.
8
Натиснете <OK>  <Затвар.>.
9XU7-050