Настройки на факс линия

За да използвате факса на машината, регистрирайте номера на факс и името на фирмата или отдела, които да се показват/отпечатват на факс устройството на получателя, когато изпращате факс. Освен това задайте типа на комуникационния канал.
Модели с опционална функция за факс
За да използвате функцията за факс, трябва да са инсталирани необходимите опции за факс. Системни опции
Ако машината се използва като клиентска машина с отдалечен факс
Настройките <Регистриране на име на устройство> и <Изберете тип линия> в процедурата по-долу не са необходими.
1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Настройки на функции> <Изпращане> <Настройки на факса>  <Задаване на линия>.
3
Натиснете <Линия 1> <Регистриране на тел. номер на машината>.
4
Въведете номер на факс и натиснете <OK>.
Номерът на факс, който регистрирахте, ще се показва на получателя.
5
Въведете име в <Регистриране на име на устройство> и натиснете <OK>.
Името, което регистрирахте, ще се показва на получателя.
Вместо името на машината, което зададохте, можете да покажете или отпечатате името на подателя. Основни операции за изпращане на факсове
6
Изберете типа на линията в <Изберете тип линия> и натиснете <OK>.
Ако не сте сигурни в типа на линията, която използвате, се свържете със своя дилър или с отдела по продажби на телефонната си компания.
Конфигурирайте настройката според опцията за факс.
Можете зададете автоматично превключване на входящия факс и входящото повикване <Режим на получаване>. <Режим на получаване>
9XU7-03K