Prohlížení příručky Uživatelská příručka

V této části jsou popsány značky, tlačítka, obrazovky a další položky použité v dokumentu Uživatelská příručka. Varování a upozornění jsou též uvedena v dokumentu „Důležité bezpečnostní pokyny“ dodávaném se zařízením. Viz též tyto pokyny.
Značky
Upozornění týkající se bezpečnosti, omezení a manipulace se zařízením, užitečné tipy a další informace jsou označeny následujícími značkami.
Označuje varování týkající se operací, které by mohly vést k úmrtí nebo vážnému zranění, pokud by nebyly správně provedeny. Z důvodu zajištění bezpečného provozu zařízení věnujte těmto varováním vždy pozornost.
Označuje bezpečnostní upozornění týkající předcházení riziku zranění osob nebo poškození majetku, s výjimkou vad produktu, v důsledku nesprávného použití zařízení. Z důvodu zajištění bezpečného provozu zařízení věnujte těmto upozorněním vždy pozornost.
Označuje operaci, která nesmí být provedena. Pečlivě si tyto pokyny přečtěte a neprovádějte popsané operace.
Označuje důležité provozní požadavky a omezení, které je nutné při používání tohoto zařízení vždy dodržovat. Vždy tyto důležité položky dodržujte, abyste předešli poruchám, závadám nebo poškození majetku v důsledku nesprávného provozu stroje.
Označuje potvrzení operace nebo obsahuje dodatečné vysvětlení postupu.
Upozorňuje na praktické funkce a poskytuje tipy, které mohou být užitečné při používání zařízení.
Tlačítka
Tlačítka zobrazená na displeji dotekového panelu a tlačítka na obrazovce počítače jsou označena následovně.
Typ
Příklad
Tlačítka na ovládacím panelu
Tlačítka na displeji dotekového panelu*
<Nastavení funkcí>
<Zrušit>
Tlačítka a další text rozhraní zobrazený na obrazovce počítače
[Možnosti]
[OK]
* Úkon, kdy se máte dotknout tlačítka na displeji dotekového panelu, je v příručce Uživatelská příručka označován výrazem „stiskněte“.
Obrazovka
Obrazovky použité v příručce Uživatelská příručka se mohou lišit od vzhledu obrazovek na vašem stroji, podle toho, jaký používáte model, volitelné zařízení a verzi.
Může se stát, že se část uvedené obrazovky bude lišit od obrazovky na počítači. Závisí to na používaném operačním systému.
Obsah obrazovek pro ovladače a software se může lišit v důsledku aktualizace verzí.
Ilustrace
Není-li výslovně uvedeno jinak, ilustrace používané v příručce Uživatelská příručka jsou převzaty z modelu „C1538iF II“.
A12Y-003