Produktywność

W tej sekcji objaśniono, jak niezwykła wydajność urządzenia może pomóc w usprawnieniu wykonywania codziennych operacji w firmie.
Korzystanie z urządzenia natychmiast po włączeniu (szybkie uruchomienie)
Gdy włączona jest opcja <Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania>, czas potrzebny na rozruch urządzenia po naciśnięciu przycisku zasilania ulega skróceniu, co usprawnia użytkowanie.
A13R-0LS