Panel sterowania

W tym rozdziale opisano nazwy i sposób eksploatacji klawiszy na panelu sterowania.

Ekran dotykowy

Poza menu ustawień dla każdej funkcji, na ekranie wyświetlany jest również status błędów. Korzystanie z ekranu dotykowego

Przycisk [Licznik/Informacje o urządzeniu]

Naciśnij, aby wyświetlić na ekranie dotykowym całkowitą ilość stron wykorzystanych do kopiowania lub drukowania. Za pomocą tego przycisku można również sprawdzić numer seryjny i adres IP urządzenia, a także informacje o produktach opcjonalnych przechowywane na urządzeniu.Sprawdzenie liczby stron do skopiowania/wydrukowania/przefaksowania/zeskanowania

Przycisk [Oszczędzanie energii]

Naciśnięcie tego przycisku wprowadza urządzenie w stan uśpienia. Kiedy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, klawisz świeci się. Przechodzenie w tryb uśpienia

Przycisk [Główny]

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie ekranu <Strona główna>, który daje dostęp do menu ustawień i funkcji, takich jak kopiowanie i skanowanie.Dostosowanie ekranu <Strona główna>

Przycisk [Stop]

Naciśnij, aby zatrzymać wysyłanie albo drukowanie zadania. Anulowanie zadań wysyłania/drukowania

Wskaźnik Błąd

Miga lub świeci się w przypadku wystąpienia błędu, takiego jak np. zacięcie papieru.
Jeżeli wskaźnik Błąd miga, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym.Rozwiązywanie problemów
Natomiast jeżeli wskaźnik Błąd świeci ciągłym czerwonym światłem, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Wskaźnik Przetwarzanie/dane

Miga, gdy wykonywane są operacje, takie jak wysyłanie lub drukowanie. Świeci się na zielono, gdy w urządzeniu znajdują się dokumenty oczekujące na przetworzenie.

Pióro dotykowe panelu

Wykorzystywane do obsługi panelu dotykowego, np. wprowadzania liter i symboli.
A13R-00J