Praca z plikami i katalogami zapisanymi w innych urządzeniach

Możesz wykorzystać urządzenie do przeprowadzania zadań zdalnych, na przykład do sprawdzania i usuwania plików w Zaawansowana przestrzeń innej drukarki wielofunkcyjnej Canon lub zapisanych na serwerze Windows.
1
Naciśnij <Dostęp do Zapisanych Plików>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij przycisk <Sieć>.
3
Wybierz urządzenie, do którego chcesz uzyskać dostęp.
<Góra>
Naciśnij na ten przycisk, aby przejść do poziomu wyższego.
<Sprawdź Inform. o Miej. zapisu>
Wybierz urządzenie i naciśnij <Szczegó- ły> co umożliwia sprawdzenie szczegółowych informacji (protokół/ścieżka dostępu) na temat urządzenia.
Jako odbiorcę możesz określić swój folder osobisty. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień folderu osobistego, patrz Konfiguracja katalogów prywatnych.
4
Praca z plikami i folderami
Aktualnie wyświetlana lokalizacja
Wyświetla lokalizację zapisanych plików i katalogów .
Zapisane pliki i foldery
Wyświetla, w zależności od wybranych plików i folderów, ikony informujące o rodzaju pliku lub folderu, ich nazwy, rozmiar i datę/godzinę zapisania.
Naciśnij na <Nazwa> lub <Data/Czas>, aby posortować listę plików i folderów zgodnie z nazwą, datą/godziną lub w kolejności rosnącej ()/malejącej ().
Jeśli zalogujesz się za pomocą zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym, ostatnio użyty warunek sortowania zostanie zachowany. Lista elementów, które można spersonalizować
Po wybraniu plików, ponumerowane ikony zgodne z kolejnością wybierania plików zostaną wyświetlone. Jeżeli drukujesz wiele plików jednocześnie, zostaną one wydrukowane w tej kolejności.
W przestrzeni publicznej utworzony zostanie folder o nazwie „folder”.
Liczba wybranych plików
Wyświetla liczbę wybranych plików.
<Drukuj>
Drukuje pliki. Drukowanie plików w innych urządzeniach
<Operacje dla Folderu>
Naciśnij, aby utworzyć foldery.
<Wyświetl Obraz>
Wyświetla podgląd pliku. Drukować można także drukować po przejrzeniu podglądu obrazu.
<Wyczyść Wybór>
Odznacza wszystkie pliki wybrane w .
<Edytuj plik>
Naciśnij, aby wyświetlić menu dodawania pliku lub wyświetlania szczegółów dotyczących usuwania lub zmiany nazwy wybranego pliku.
Przycisk przełączania wyświetlania
Naciśnij przycisk <Góra>, aby przejść do poziomu wyższego. Aby zaktualizować treści wyświetlane na ekranie, naciśnij .
Zmiana nazwy pliku
Wyświetlanie obrazu podglądu pliku
Sprawdzanie szczegółowych informacji na temat pliku
Usuwanie pliku
Skanowanie i zapisywanie dokumentów
Tworzenie katalogu
Sprawdzanie szczegółowych informacji na temat katalogu
Po zakończeniu obsługi naciśnij przycisk <Rozłącz>. Przycisk <Rozłącz> jest wyświetlany tylko wtedy, gdy są spełnione wszystkie następujące warunki.
Uwierzytelnianie użytkownika nie działa
Urządzenie zalogowało się na połączonym serwerze plików
A13R-093