Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier

1
Vložte papier do zásuvky na papier. Základný postup vkladania papiera
Ak je pod položkou <Pri vkladaní papiera do zásuvky potvrďte> nastavená možnosť <Zap.>, pri zasunutí zásuvky na papier sa zobrazí obrazovka <Nastavenia papiera>. <Pri vkladaní papiera do zásuvky potvrďte>
Ak je položka <Pri vkladaní papiera do zásuvky potvrďte> nastavená na možnosť <Vyp.>, stlačte položky  (Nastav./Uložiť)  <Predvoľby>  <Nastavenia papiera>  <Nastavenia papiera> a zobrazí sa obrazovka <Nastavenia papiera>.
2
Skontrolujte zobrazený formát papiera.
Pri vkladaní papiera štandardného formátu sa formát papiera zistí automaticky.
Na označovanie príslušných zdrojov papiera sa používajú tieto ikony. Upozorňujeme, že indikátory zdroja papiera sa líšia v závislosti od nainštalovaných voliteľných možností.
: Zásuvka na papier 1
: Zásuvka na papier 2
: Zásuvka na papier 3
: Zásuvka na papier 4
Ak sa zobrazený formát papiera líši od vloženého formátu papiera, papier sa nemusí podať správne. Vložte papier znova.
3
Ak sa zobrazený formát/typ papiera líši od vloženého formátu/typu papiera, vyberte zdroj papiera, v ktorom je vložený papier, a stlačte tlačidlo <Nastaviť>.
4
Vyberte formát papiera a stlačte tlačidlo <Ďalší>.
Pri vkladaní papiera s užívateľskou veľkosťou
5
Vyberte typ papiera a stlačte tlačidlo <OK>.
Ak sa vložený typ papiera nezobrazuje, stlačte tlačidlo <Podrobné nastav.> a vyberte ho zo zoznamu.
Ak sa typ vloženého papiera nezobrazuje v zozname na obrazovke podrobných nastavení, môžete ho uložiť v zozname typov papiera. Nastavenia správy typu papiera
6
Stlačte tlačidlo <OK>.
A13Y-011