Tlač súborov na pamäťovom médiu

Ak aj zariadenie nie je pripojené na počítač alebo na počítači nie je nainštalovaný ovládač tlačiarne, zo zariadenia môžete tlačiť súbory uložené na pamäťovom médiu.
1
Stlačte tlačidlo <Prejsť k uloženým súborom>. Obrazovka <Domov>
Ak je položka <Vybrať voľbu pri pripájaní pamäťového média> nastavená na možnosť <Zap.>, po vložení pamäťového média sa zobrazí skratka <Tlač z pamäťového média>. Stlačte tlačidlo <Tlač z pamäťového média> a prejdite na krok č. 3. <Vybrať voľbu pri pripájaní pamäťového média>Pripojenie pamäťového média
2
Stlačte tlačidlo <Pamäťové médium>.
3
Vyberte požadované pamäťové médium.
Informácie o položkách na obrazovke a pokyny týkajúce sa ich použitia nájdete v časti Práca so súbormi a priečinkami v pamäťových médiách.
4
Vyberte súbor a stlačte tlačidlo <Tlač>.
Ak vyberiete súbory PDF alebo XPS, prejdite na krok 6.
Naraz môžete vybrať a vytlačiť maximálne 6 súborov na jednom pamäťovom médiu.
5
Vyberte zdroj papiera a stlačte tlačidlo <OK>.
6
Zadajte počet výtlačkov pomocou číselných tlačidiel.
Ak v kroku 4 vyberiete viac súborov, stlačte tlačidlo <Zmeniť počet kópií> a zadajte počet výtlačkov.
7
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
Nastavenia tlače nájdete v časti Obrazovka nastavenia a operácie tlače uložených súborov.
Ak chcete vytlačiť súbor s heslom, stlačte tlačidlo <Voľby>  <Heslo na otvorenie dokumentu>  <Heslo šifrovania> alebo <Heslo opatren.>, zadajte heslo a stlačte tlačidlo <OK>. Ak chcete vytlačiť súbory PDF s nastaveným zákazom tlače alebo súbory PDF, ktoré v rámci vysokého rozlíšenia umožňujú iba tlač s nízkym rozlíšením, zadajte špecifikované heslo.
Ak má súbor nastavené šifrovacie heslo a stlačíte tlačidlo <Spustiť tlač> bez zadania hesla, zobrazí sa obrazovka na zadanie hesla.
8
Stlačte tlačidlo <Spustiť tlač>.
Spustí sa tlač.
Tlač môžete zrušiť stlačením tlačidla <Zrušiť>  <Áno>.
A13Y-098