Ekrānā <Sākums> parādītie vienumi

Šajā sadaļā ir aprakstīti ekrānā <Sākums> parādītie vienumi.

Funkciju pogas

Šīs pogas ļauj atvērt pamatfunkciju ekrānus, piemēram, Kopēt un Skenēt un sūtīt.
Kad bieži lietoti iestatījumi un adresāti tiek reģistrēti kā <Personīgi>/<Koplietots>, tie tiek pievienoti kā pogas.
Kad nospiežat pogu un turat to nospiestu, tiek parādīti ar pogu saistītie iestatījumi.

Īsinājumpogas

Jūs varat piešķirt saīsnes biežāk lietotajām funkciju pogām. Sākotnējos iestatījumos ir reģistrētas saīsnes <Skaļuma iestatījumi> un <Palīdzība>. Īsinājumpogas izveide bieži izmantotai funkcijai

Šī poga ļauj pielāgot un pārvaldīt ekrānu <Sākums>. Izvēlni arī var atvērt, nospiežot un turot nospiestu fonu.
Pielāgojot ekrānu <Sākums>, varat mainīt fonu un pogu izmēru. Pārvaldības iestatījumi ļauj parādīt/paslēpt hronoloģisko pārskatu utt. Ekrāna <Sākums> pielāgošana
<Izvēlne> arī var atvērt, nospiežot un turot nospiestu ekrāna <Sākums> fonu.

<Pieteikties>/<Atteikties>

Nospiežot šo pogu, varat pieteikties/atteikties. Pieteikšanās iekārtā

 (Iestat./reģistr.)

Nospiežot šo pogu, varat atvērt ekrānu <Iestatījumi/reģistrācija>.

<Laika josla>

Varat parādīt iestatījumu vēsturi un dažu funkciju paziņojumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Hronoloģiskā pārskata rādījumu specifikācijas.

 (Stat.pārraudz.)

Varat pārbaudīt drukāšanas statusu, faksa ziņojumu sūtīšanas/saņemšanas statusu, lietošanas vēsturi utt. Šī funkcija arī ļauj pārbaudīt atlikušo papīra un tonera daudzumu, kļūdas statusu utt. Skāriendispleja lietošana

Pogu parādīšanas apgabals

Atkarībā no iekārtas režīma un lietojuma statusa, no kreisās puses uz labo ir izkārtotas trīs veidu pogas. Ņemiet vērā, ka parādītās pogas atšķiras atkarībā no modeļa un instalētajām opcijām.
USB atmiņas ierīces noņemšanas poga
: atmiņas ierīces noņemšanas apstiprinājuma ekrāns
Atkopšanas/nomaiņas/padeves procedūras poga
: iestrēguša papīra atkopšanas procedūras ekrāns
: tonera kasetnes nomaiņas procedūras ekrāns
: liekā tonera tvertnes nomaiņas procedūras ekrāns
: aizstājamās daļas nomaiņas procedūras ekrāns
Poga <Pārslēgt valodu/tastatūru>
: Valodas/tastatūras pārslēga ekrāna parādīšana

Statusa parādīšanas apgabals

Iekārtas statuss, procesi, kas tiek izpildīti, kļūdas utt. tiek parādītas ar ziņojumu un ikonu starpniecību. Katram ziņojumam atbilstošās darbības

Ciparu taustiņi ([0]–[9], [*], [#])

Nospiediet, lai ievadītu skaitliskas vērtības, * un #. Rakstzīmju ievadīšana

 (Atiestatīt)

Nospiediet, lai atceltu iestatījumus un atjaunotu iepriekš norādītus iestatījumus.

 (Sākt)

Nospiediet, lai sāktu dokumentu kopēšanu vai skenēšanu. Varat pielāgot skāriena laiku, kam jāpaiet, lai tiktu uzsākta darbība. <Taustiņa Sākt skāriena atpazīšanas aizkave>

 (Dzēst)

Nospiediet, lai nodzēstu ievadītās vērtības vai rakstzīmes.

/

Nospiediet, lai paplašinātu vai sašaurinātu ekrānā parādīto ciparu taustiņu diapazonu.
tiek parādīti visos ekrānos, izņemot ekrānu <Sākums>.
A13J-03X