Pakārtotās līnijas ugunsmūra iestatīšana

Varat iestatīt, vai atļaut saziņu tikai ar ierīcēm, kurām ir norādīta IP adrese saziņai ar pakārtoto līniju.
Pakārtotajai līnijai var reģistrēt tikai IPv4 adreses.
Informāciju par izņēmuma adresēm un izņēmuma portu numuriem, ko var izmantot saziņai un kas ir reģistrēti pēc noklusējuma, skatiet sadaļā Pārvaldības funkcijas.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Preferences>  <Tīkls> <Pakārtotās līnijas iestatījumi>  <Ugunsmūra iestatījumi>.
3
Nospiediet <IPv4 adrešu filtrs>.
4
Atlasiet <Izejošais filtrs> vai <Ienākošais filtrs>.
Lai ierobežotu datus, kas tiek sūtīti no iekārtas datoram, izvēlieties <Izejošais filtrs>.
Lai ierobežotu no datora saņemtos datus, izvēlieties <Ienākošais filtrs>.
5
Iestatiet opciju <Lietot filtru> pozīcijā <Iesl.>, atzīmējiet <Noklusējuma politika>, tad nospiediet <Reģistrēt>.
Attiecībā uz <Noklusējuma politika>, atzīmējiet <Noraidīt>, lai atļautu sakarus tikai ar ierīcēm, kuru IP adreses ir norādītas sadaļā <Izņēmumu adreses> nākamajā solī, vai atzīmējiet <Atļaut>, lai noraidītu sakarus ar tām.
Ja opcija <Noraidīt> ir atzīmēta attiecībā uz <Noklusējuma politika>, ierobežojumi neattiecas uz nosūtīšanu uz multiraides vai apraides adresēm.
6
Uzstādiet izņēmuma adreses.
Norādiet IP adreses, kuras apzīmē kā iepriekšējā solī atzīmētās opcijas <Noklusējuma politika> izņēmumu. Atzīmējiet vienu no turpmāk aprakstītajām ievades metodēm.
<Viena adrese>
Ievadiet atsevišķu IP adresi, kuru apzīmē kā izņēmumu.
<Diapazona adrese>
Norādiet IP adrešu diapazonu. Ievadiet atsevišķu adresi <Pirmā adrese> un <Pēdējā adrese>.
<Prefiksa adrese>
Norādiet IP adrešu ar prefiksu diapazonu (tīkla adrese). Ievadiet tīkla adresi <Adrese> un norādiet tīkla adreses garumu sadaļā <Prefiksa garums>.
Izņēmuma adrešu uzstādīšana pārraides filtram/uztveršanas filtram
1
Atzīmējiet IP adreses ievades metodi un ievadiet izņēmuma adreses.
2
Nospiediet <Tālāk>.
3
Nepieciešamības gadījumā ievadiet porta numuru un nospiediet <OK>.
Izvēlieties, vai norādīt porta numuru. Jūs varat konfigurēt detalizētus saziņas ierobežojumus, norādot izņēmuma adrešu porta numuru.
<Nenorādīt>
Izņēmuma adrešu iestatījums attiecas uz jebkādu komunikāciju, kas saņemta no norādītās IP adreses.
<Norādīt>
Izņēmuma adreses iestatījums attiecas tikai uz saziņu, kas saņemta no norādītās IP adreses, izmantojot attiecīgo porta numuru. Nospiediet <Pievienot>, ievadiet porta numuru un nospiediet <OK>. Varat reģistrēt līdz pat 50 portiem katrai izņēmuma adresei.
Rediģēt izņēmuma adresi
5. darbībā parādītajā ekrānā atlasiet izņēmuma adresi, kuru vēlaties rediģēt, un nospiediet <Rediģēt>, lai parādītos rediģēšanas ekrāns.
7
Nospiediet <OK>.
8
Nospiediet  (Iestat./reģistr.)  (Iestat./reģistr.) <Lietot iest.izmaiņas>  <Jā>.
Bloķēto komunikācijas pieprasījumu pārbaude žurnālā
Pēdējās 100 ugunsmūra bloķētās komunikācijas var parādīt, izvēloties  (Iestat./reģistr.) <Preferences>  <Tīkls>  <Ugunsmūra iestatījumi>  <IP adrešu bloķēšanas žurnāls>. Bloķētās komunikācijas vēsturi var eksportēt no attālā interfeisa CSV formātā. Žurnāla ieraksta eksportēšana faila formātā
Ja <Noklusējuma politika> ir iestatīta uz <Noraidīt>, ugunsmūra bloķētās saziņas vēsture netiek parādīta šeit: <IP adrešu bloķēšanas žurnāls>.
A13J-0AY