LDAP servera reģistrēšana

Vidēs, kurās izmanto LDAP serveri, var meklēt faksa numurus un e-pasta adreses, kas iekārtā norādīti kā adresāti un reģistrēti iekārtas adrešu grāmatā.
Var reģistrēt ne vairāk kā piecus LDAP serverus.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Iestatīt adresātu>  <Reģistrēt LDAP serveri>.
3
Reģistrējiet LDAP serveri.
1
Nospiediet <Reģistrēt>.
2
Ievadiet nepieciešamo informāciju.
<Servera nosaukums>
Ievadiet LDAP servera nosaukumu.
<Servera adrese>
Ievadiet LDAP servera IP adresi vai resursdatora nosaukumu, izmantojot burtciparu rakstzīmes (piemēr: ldap.example.com).
<Servera adrese> un DNS
Lai novērstu kļūdas, kad no iekārtas LDAP serverī tiek veikta adresātu meklēšana, pievērsiet uzmanību tālāk norādītajam.
Kad ievadāt IP adresi, pārbaudiet, vai izmantojamais DNS serveris atbalsta tikai turpvērsto uzmeklēšanu. Ja DNS serveris atbalsta tikai turpvērsto uzmeklēšanu, 4. darbībā nospiediet <Nelietot> vai <Lietot> sadaļā <Autentifikācijas informācija>. Ja izvēlaties <Lietot (droš. autentifikācija)>, pārliecinieties, vai DNS serveris atbalsta reverso uzmeklēšanu.
<Meklēšana sāk. pozīcija>
Norādiet, kur LDAP servera direktorija kokā sākt meklēšanu.
LDAPv3 gadījumā šo iestatījumu varat izlaist, jo iekārta servera iestatījumu izgūst automātiski. LDAPv2 gadījumā vienmēr jānorāda sākuma punkts.
<Meklēšana sāk. pozīcija> formāta ievadīšana
Ja izmantojat Windows Server, Active Directory domēna nosaukumu ievadiet virkņu vienībās, kas atdalītas ar punktu (“.”). Katrai vienībai pievienojiet “DC=” un atdaliet tās ar komatiem (“,”).
Piemērs: ja domēna nosaukums ir “john.example.com”, ievadiet “DC=john,DC=example,DC=com”.
Ja izmantojat Lotus Notes Domino, ievadiet direktorija koka mezgla identifikācijas nosaukumu (dn) šādi: “cn=user1,ou=team1,ou=salesdept,o=canon”.
3
Nospiediet <Tālāk>.
4
Ievadiet nepieciešamo informāciju.
<Lietot TLS>
Lai kodētu sakarus ar LDAP serveri, izmantojot TLS, nospiediet <Iesl.>.
<Porta nr.>
Ievadiet porta numuru, kas tiek izmantots sakariem ar LDAP serveri.
<Meklēšanas taimauts>
Norādiet laiku sekundēs, cik ilgi var turpināties meklēšana.
<Maks.meklējamo adr.sk.>
Norādiet, cik adresātu var meklēt.
5
Nospiediet <Tālāk>.
4
Iestatiet autentifikācijas informāciju.
Norādiet autentifikācijas metodes atbilstoši LDAP servera iestatījumiem.
Pēc iestatījumu norādīšanas varat pārbaudīt savienojumu, nospiežot <Pārbaudīt savienojumu>.
Kad autentifikācija tiek veikta, izmantojot pieteikšanās informāciju
Ievadiet lietotājvārdu un paroli, kas tiek izmantoti kā autentifikācijas informācija.
Kad autentifikācija tiek veikta, izmantojot kodētus datus
Autentifikāciju var veikt drošāk, kodējot datu apmaiņu. Kad tiek izmantots šis drošības pasākums, LDAP versija un rakstzīmju koda informācija tiek iestatīta uz <ver.3(UTF-8)>. Iekārtas laiks un LDAP serveris ir jāsinhronizē.
Kad autentifikācija tiek veikta anonīmi, neizmantojot pieteikšanās informāciju
A13J-03A