Aparato įjungimas

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip įjungti aparatą.
1
Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas yra tvirtai įstatytas į elektros tinklo lizdą.
2
Paspauskite maitinimo jungiklį.
Jutikliniame ekrane pasirodo paleidimo ekranas.
Galite pasirinkti ekraną, kuris bus rodomas iš karto įjungus aparatą. <Numatytojo ekrano paleidus/atkūrus naudojimas>
Vos įjungus aparatą, jutiklinis ekranas ir valdymo skydelio klavišai gali veikti lėčiau.
Jei aparatas USB kabeliu yra prijungtas prie išjungto „Mac“ kompiuterio, įsijungus aparatui automatiškai gali įsijungti kompiuteris. Tokiu atveju atjunkite USB kabelį nuo aparato. Taip pat šią problemą gali pavykti išspręsti aparatą ir kompiuterį sujungus USB šakotuvu.
A13F-00K