Configuració de la pantalla i les operacions per llegir a Desar

Si premeu <Llegir i desar> a la pantalla <Inici> i, a continuació, premeu <Xarxa> o <Dispositiu memòria> per llegir originals, s'obrirà la següent pantalla de configuració.

Premeu aquesta icona per desar les opcions actuals a <Opcions favorites> de  o a l'Inici. Registre de configuracions i destinacions d'ús freqüent com a botons personals/botons compartits a la pantalla <Inici>

<Opcions favorites>

Permet desar les opcions de lectura comunes per avançat per recuperar-les ràpidament quan sigui necessari.

Estat de les opcions actuals i botons de les opcions

Mostra l'estat de l'opció, com ara la resolució i la mida de lectura. Assegureu-vos de confirmar les opcions per llegir correctament. Per modificar les opcions, premeu el botó que hi ha a sota de la secció de la pantalla. Per obtenir informació sobre els formats de fitxer, consulteu Opcions del sistema.
Premeu <Selecció color> per seleccionar el mode de color per a la lectura. També podeu seleccionar les opcions de lectura següents.
 <Auto (Color/Escala de gris)>, <Auto (Color/B/N)>, <Tot color>, <Escala de gris>, <Blanc i negre>
En funció de l'estat dels colors dels originals, quan es llegeixen es poden detectar com en blanc i negre, encara que establiu <Auto (Color/Escala de gris)> o <Auto (Color/B/N)>. Per evitar-ho, heu d'establir el mode de color a <Tot color>.
Quan calgui especificar una mida en particular, premeu <Mida lectura> i especifiqueu la mida de l'original que voleu llegir.
Establiu un valor alt <Resolució> si voleu llegir l'original amb claredat o un valor baix de <Resolució> si voleu reduir la mida del fitxer. 
Premeu <Format de fitxer> per seleccionar el format de fitxer per a la conversió segons el vostre entorn i els vostres objectius.

<Opcions>

Permet especificar les opcions de les funcions que no es mostren a /. Per obtenir informació detallada sobre cada element d'opció, vegeu Opcions.

<Restaurar opc. predet.>

Canvia l'opció de lectura pels valors desats a <Canviar opcions predeterminades>. <Canviar opcions predeterminades>

<Cancel·lar>

Permet cancel·lar les opcions de lectura i tornar a la pantalla de selecció de fitxers.

Botons de selecció de funcions

Mostra els botons que s'utilitzen amb més freqüència. L'estat de l'opció apareix als botons. Per canviar les opcions, premeu el botó que vulgueu.
Si premeu <Tipus d'original>, podeu seleccionar manualment el mode de lectura segons el tipus dels originals, com ara materials que només tenen lletres i revistes amb imatges. Per ajustar el nivell de prioritat del processament de text/foto, premeu <Ajustar nivell> i seleccioneu <Prioritzar text> o <Prioritzar fotos>.
Premeu <Orient. conting. original> per canviar l'orientació de lectura a una orientació vertical o horitzontal.
Seleccioneu <Conf. Original de doble cara> per llegir l'anvers i el revers de l'original.
Seleccioneu <Tipus llibre> si l'anvers i el revers de l'original tenen la mateixa orientació superior-inferior.
Seleccioneu <Tipus calendari> si l'anvers i el revers de l'original tenen una orientació superior-inferior diferent.
Si premeu <Nom de fitxer>, podeu assignar un nom de fitxer a un fitxer quan el deseu.
No podeu utilitzar els caràcters següents als noms de fitxer: \ / : , * ? " < > |. Tampoc podeu utilitzar un . (punt) o espai com a primer o darrer caràcter del nom d'un fitxer.
Si no especifiqueu res, s'assignaran automàticament la data i l'hora actual com a nom. Per exemple, si es desa un fitxer JPEG a la 1:05:12 p.m. del 30 d'octubre de 2015, el nom serà "20151030130512.jpg".
Si el nom d'un fitxer és massa llarg, la cadena (camí) que indica la ubicació del fitxer pot superar el màxim de 256 caràcters, amb la qual cosa el fitxer no es podria especificar.
Si introduïu un nom de fitxer que ja existeix a la ubicació d'emmagatzematge, s'afegeix un número de l'(1) al (9) al nom del fitxer, com per exemple "a(1).pdf" (excepte amb els fitxers de la bústia).
Si heu seleccionat <Dividir en pàgines> quan especificàveu el format de fitxer, s'afegirà un número de pàgina de tres dígits al final del nom del fitxer. Un fitxer anomenat "a.pdf", per exemple, es divideix en "a_001.pdf", "a_002.pdf" i "a_003.pdf" quan es desa.
El nombre de pàgines restants es mostra si s'ha establert un límit de pàgines amb la gestió d'ID de departaments. Per obtenir informació sobre com es configura la gestió d'ID de departaments i els límits de pàgines, consulteu Configuració de les opcions de gestió de l'ID de departament.
A12X-099