פעולות צילום בסיסיות

סעיף זה מתאר את ההליכים הבסיסיים לצילום מסמכים.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
אם <איסוף אוטומטי> מוגדר כ- <מופעל>, מצב איסוף מוגדר אוטומטית בעת הנחת מסמכי המקור במזין. <איסוף אוטומטי>
2
לחץ על <צילום>.המסך <בית>
3
הזן את מספר העותקים באמצעות מקשי הספרות במסך מאפייני צילום בסיסיים. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
ציין את הגדרות הצילום בהתאם לצורך.
בחירת צילום בצבע או צילום בשחור לבן
הגדלה או הקטנה של עותקים
בחירת נייר צילום
צילום דו-צדדי
כוונון איכות התמונה בצילומים
הגדרת כיוון מסמך המקור
אישור הגדרות לפני הצילום
5
לחץ על  (התחל).
הצילום יתחיל.
לביטול הצילום, לחץ על <ביטול> או על  (עצור). ‏ביטול של צילום
כאשר מוצגת ההודעה <לחץ על מקש [התחל] כדי לסרוק את מסמך המקור הבא.‎>
שמירת עותק
ניתן לבצע סריקה מראש, גם אם המכשיר עומד להתחיל בפעולת ההדפסה או במהלך הדפסה. פונקציה זו נקראת "עותק שמור". לדוגמה, כדי לבצע שמירה של עותק בזמן שמסך ההדפסה או ההמתנה מוצג, לחץ על <סגירה>, קבע את הגדרות הצילום כרגיל, ולחץ על  (התחל).
ניתן להגדיר עד 50 משימות, כולל המשימה הנוכחית. משימות צילום שהופסקו אינן כלולות בספירה זו.
A137-054