טעינת נייר

מקור הנייר ושיטת טעינת הנייר שבהם יש להשתמש משתנים כתלות בסוג הנייר שבו אתה משתמש ובגודלו. למידע נוסף אודות סוגי וגודלי נייר זמינים, ראה נייר זמין. לקבלת תוצאות הדפסה מיטביות, הקפד לציין באופן נכון את הגודל ואת הסוג של הנייר שנטען. ציון גודל וסוג נייר
לפני שימוש בנייר כלשהו, ודא את אמצעי הזהירות בנוגע לנייר ואת הדרך הנכונה לאחסנו. נייר זמין
טעינת נייר כאשר יש עדיין מלאי נייר עלולה לגרום להזנת גיליונות מרובים או לחסימת נייר. אם נותר נייר, מומלץ להמתין עד לסיומו לפני טעינת נייר נוסף.
אל תטען גדלים או סוגים שונים של נייר יחד.
A137-00U