אחזור הגדרות ששימשו בעבר לשליחה (הגדרות קודמות)

ניתן לאחזר את היעדים שצוינו בעבר. הגדרות הסריקה שלהם כגון צפיפות יאוחזרו גם הן באותו זמן.
ניתן לאחסן סדרת יעדים, לסרוק או לשלוח הגדרות שנקבעו לפני הלחיצה על (התחל) כקבוצה אחת של 'הגדרות קודמות'.
שלוש ההגדרות האחרונות שנשמרו בזיכרון לא יימחקו גם אם חיבור המכשיר לחשמל יכובה.
כשמשתמשים בשירותי מידע באמצעות פקס, לא ניתן לציין יעד השמור ברשימת הכתובות או להשתמש באפשרות <הגדרות קודמות>.
1
הנח את מסמך המקור.הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <פקס>.המסך <בית>
3
לחץ על <הגדרות קודמות> במסך תכונות הפקס הבסיסיות. מסך תכונות הפקס הבסיסיות
4
בחר ביומן לאחזור ולחץ על <אישור>.
היעד הנבחר והגדרות הסריקה שלו יצוינו בהתאם ליומן שנבחר.
כאשר נעשה שימוש בניהול אימות אישי, המכשיר יאחזר את ההגדרות שצוינו בעבר על ידי המשתמש הנכנס כעת למכשיר.
ניתן לשנות את ההגדרות המאוחזרות לפני השליחה.
5
לחץ על  (התחל).
מסמכי המקור ייסרקו ופעולת השליחה תתחיל.
אם תגדיר את האפשרות <ניהול מספרי גישה לפנקסי כתובות> כ-<מופעל>, לא תוכל לאחזר הגדרות מהזיכרון.
אם תגדיר סוג כתובת כלשהו כ-<מופעל> ב-<הגבלת יעדים חדשים>, ההגדרות הקודמות השמורות כעת יימחקו.
A137-06J