<הגדרות סריקה ואחסון>

ציין את ההגדרות המשותפות המשמשות לאחסון מסמכי מקור.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<תיכנות/עריכה של הגדרות מועדפות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <אחסון/גישה אל קבצים>‏  <הגדרות נפוצות>‏  <הגדרות סריקה ואחסון>
ניתן לרשום הגדרות הנמצאות בשימוש תכוף בלחצן של המכשיר לצורך שימוש עתידי בעת שמירה. ניתן גם להקצות שם מועדף ללחצן ולבדוק את ההגדרות הרשומות. רישום שילוב של פונקציות הנמצאות בשימוש תדיר
בעת רישום הגדרות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תיכנות/עריכה של הגדרות מועדפות>
<רישום>,‏ <שינוי שם>,‏ <מחיקה>,‏ <בדיקת תוכן> (<M1>עד <M9>)
כן
כן
לא
C
Favorite Settings

<שינוי הגדרות ברירת מחדל>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <אחסון/גישה אל קבצים>‏  <הגדרות נפוצות>‏  <הגדרות סריקה ואחסון>
ניתן לשנות את ההגדרות הרשומות כברירת מחדל עבור הפונקציה <סריקה ואחסון>.
בעת רישום הגדרות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שינוי הגדרות ברירת מחדל>
<רישום>,‏ <אתחל>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
A137-0JJ